250 km/h halverar restiderna

För att klara kompetens och godstransporter
behövs en järnväg som klara
snabbare, långa och tunga tåg.
Den Botniska korridoren erbjuder alla tre.

 

1 070 miljarder
i investeringar.

Norra och mellersta Sverige kokar!
Nu måste infrastrukturen hänga med.
Den Botniska korridoren kan byggas klart på kort tid!

 

30 procent i medfinansiering från EU

Svårt att få ihop till alla investeringar?
Den Botniska korridoren kan medfinansieras upp till 50 procent från EU.
Den Botniska korridoren är viktigt stråk för hela EU!

1 070 miljarder

Industrin i de sju nordligaste regionerna investerar nu över 1 070 miljarder. Det är bråttom – ny infrastruktur behövs för att matcha industrins framtidssatsningar!

Botniska korridoren är Sveriges nya stambana som knyter samman Sverige, Norge, Finland och Europa. Det är både logiskt och viktigt. Sverige och Europa behöver mer klimatsmart järnväg, inte mindre. Mer gods måste gå på järnväg, istället för på väg.

Botniska korridoren ska byggas för tåg som går i 250 km/h. Med snabba och effektiva tåg kommer fler att välja järnväg  istället för bil och flyg.

Håller du med? Hjälp oss då att övertyga fler om vikten av en ny målbild och fortsatt utbyggd järnväg i norr.

Tvekar du fortfarande? Kolla in våra argument och fundera på hur vi tillsammans kan göra fler investeringar möjliga!

Ta del av våra webbinarier och filmer här.

Förslag till Järnväg för 250 km/h för hela landet med viktiga anslutande stråk.

1 070 MDKR

Över en billion investeras nu i norra och mellersta Sverige. Det finns politisk enighet om att Botniska korridoren nu måste byggas ut. För klimatet skull, kompetensförsörjning och för en fortsatt stark svensk ekonomi. Planeringen har kommit långt. Om beslut fattas under kommande år kan Botniska korridoren bli klar redan om 10-15 år.

250 KM/H

En utbyggd Botnisk korridor underlättar daglig pendling och gör det lättare för företagen att hitta rätt kompetens. Restiden kan halveras och arbetsmarknadsregionerna fördubblas. För Sverige är Botniska korridoren en av de viktigaste utvecklingsfrågorna. En utbyggd Botnisk korridor blir den viktiga pulsådern mellan norra Skandinavien och resten av Europa.

30 procent

Sverige och EU:s medlemsländer är överens om att stomnätet ska vara utbyggt till 2030. Botniska korridoren är en av de viktigaste pusselbitarna. För att nå målet krävs att Sverige fattar nödvändiga beslut nu om de 70 miljarder som behövs! Då kan EU kan medfinansiera med upp till 30 procent.  Det är en chans som vi inte får missa!

Nollutsläpp 2030

Idag finns en bred politisk enighet om att minska klimatutsläppen. En av de viktigaste åtgärderna är att satsa på järnvägen. Att underlätta för gods och människor att välja tåget istället för bil, lastbil och flyg. Järnvägen har i stort sett inga klimatutsläpp. Investeringar i Botniska korridoren är därför en av de viktigaste åtgärderna för att Sverige ska kunna uppfylla sina klimatpolitiska mål.

Godstrafik för Europa

Tillgången på malm och skog är viktig för att Europa ska fungera. Den europeiska industrin behöver råvarorna från norra Skandinavien. Det handlar om jobb, tillväxt och välfärd. Därför har EU prioriterat Botniska korridoren i sitt mest strategiska transportnät. De stora godsvolymerna kommer att flöda via klimatsmart järnväg, hela vägen mellan norra Sverige och kontinenten. 

Tillväxt i hela landet

Sverige är ett av de största länderna i Europa. Det skapar möjligheter, både för industri och turistnäring. Idag är basindustrin – skog och malm – grunden för vårt välstånd, samtidigt som den växande turismen ökar tillväxten i hela Sverige. Nya företag växer fram, nya turistmål utvecklas. Både kust och inland lockar. Kustjärnvägen och tvärstråken får Sverige att växa!

Pendling för alla

1 500 000 människor bor i norra Sverige, de flesta vid kusten. På sträckan från Gävle i söder till Luleå i norr bor 750 000 av dessa. Städerna ligger som ett pärlband längs järnvägen, med stort befolkningsunderlag och perfekt pendlingsavstånd. Med halverade restider kommer fler och fler att ställa bilen.  Tvärbanorna bygger stråken till och från inlandet och underlättar pendling.

I Norra Sverige bor 1 500 000 människor. Här finns några av Sveriges mest expansiva och lönsamma råvaruföretag, och många nya innovativa företag och industrier.

Våra ägare