Skip to main content
Nyheter

Botniska korridoren tar plats i ScanMed Rail Freight Corridor Forum

By 25 oktober, 2021 No Comments

Den 29 oktober samlas aktörer längs med Europas längsta godskorridor, Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMedRFC), vid ett forum för diskussioner kring internationell järnvägstrafik och hur Europa bäst sammanlänkas för effektiva godstransporter där samarbetet Botniska korridoren är med.

Fossilfri industri kräver fossilfria transporter

Den privata sektorn investerar 1 070 miljarder kronor i norra och mellersta Sverige mellan 2020 och 2040 för att revitalisera befintligt näringsliv samt att bygga nya anläggningar. Merparten av investeringarna syftar till att ställa om landets industrier till fossilfri produktion men det saknas bra järnvägsinfrastruktur.  Även kopplingarna till och från hamnarna mellan Stockholm och Luleå är ofta bristfälliga eller underdimensionerade, även om flera stora investeringar nu görs i exempelvis Gävle och Sundsvall.

Den 1–2 oktober rullade EU-tåget Connecting Europe Express genom Sverige med gäster på hög nivå såsom samordnaren för EU:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet, Pat Cox, men även från såväl EU-kommissionen som Europaparlamentet och CINEA. För att lyfta vikten av utbyggd infrastruktur i norra Sverige arrangerade Botniska korridoren ett seminarium ombord på tåget med rubriken ”What is the future of green industry without green infrastructure?”.

Något som väckte stort intresse vid seminariet var den omvärldsbevakning kring förändrade handelsmönster Nya Ostkustbanan låtit ta fram. Studien visar att Östersjökusten har blivit alltmer central och att näringslivets transportkostnader skulle halveras om staten satsar på att bygga ut kapacitetsstarka och klimatsmarta järnvägsstråk längs Norrlandskusten och säkerställa goda tvärförbindelser.

Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor

I publiken på tåget fanns bland andra Linda Thulin, styrelseordförande för ScanMedRFC. ScanMed är Europas längsta godskorridor och sträcker sig mellan Stockholm-Oslo till Palermo i söder. Godskorridoren infördes som ett led i EU-kommissionens arbete att sammanlänka Europa, bland annat genom att öka den internationella järnvägstrafikens attraktivitet och effektivitet. Scanmed RFC ska underlätta för transportköpare att välja järnvägen. Det gör de bland annat genom att erbjuda förplanerade kanaler – en påförhand planerad rutt med koordinerad tidtabell över landsgränserna. De förplanerade kanalerna skräddarsys utifrån beställarnas behov. Kanalerna kan även länkas samman med terminaler och hamnar för vidare transport med båt eller lastbil.

– Genom att det nu investeras mer än 1 000 miljarder kronor skapas det helt nya möjligheter i norra Sverige, säger Linda Thulin. Det är viktigt att norra Sverige är tydliga och kommunicerar vilka möjligheter som finns – inte minst hur intermodala transporter och järnvägen kan bidra till en önskvärd utveckling, avslutar Thulin.

Efter seminariet på Connecting Europe Express har Botniska korridoren fått inbjudan att presentera sin omvärldsbevakning om förändrade handelsmönster vid ScanMed Rail Freight Corridor Forum den 29 oktober. Det blir ett tillfälle att nå ut ännu bredare med budskapet om hur vi bäst uppnår den multimodalitet som krävs för en effektiv grön omställning av transportsektorn och i förlängningen även en grön omställning av samhället i stort.

–  Vår analys tyder på att de internationella godsmängderna till och från norra Sverige kommer ökar markant samtidigt som kostnaderna för transporter med järnväg och sjöfart blir mer och mer kostnadseffektiva alternativ, säger Henric Fuchs som är infrastrukturstrateg på Region Västernorrland. Vi som företräder järnvägen och sjöfarten har en viktig uppgift i att sprida information om de nya möjligheter som finns för näringslivet och transportföretagen, tillägger Fuchs.

Förlängning av EU:s transportkorridorer – en nyckel i den gröna omställningen
North Sweden driver sedan länge, såväl genom Europaforum Norra Sverige som Botniska korridoren, frågan om en förlängning av godskorridoren ScanMed längs med Norrlandskusten så att den synkroniseras med den nyligen förlängda stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet. Botniska korridorens medverkan vid ScanMed Rail Freight Corridor Forum ger en bra möjlighet att föra fram detta budskap.

  • Förlängningen av EU:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet som nu är på plats är en milstolpe i vårt arbete för att tydligare koppla samman norra Sverige med övriga Europa. Detta öppnar för stora möjligheter till medfinansiering från EU för viktiga infrastrukturprojekt i vår geografi. Men för att möte den gröna industriutveckling som sker i norr behöver EU:s godskorridor förlängas på samma sätt. Nu behövs hela den Botniska korridoren – med Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen, byggas klart. Då skulle vi få ett sammanhängande stråk genom Sverige vidare ut mot kontinenten, konstaterar Lotta Rönström på North Sweden-kontoret.

Revideringar pågår av förordningen för det transeuropeiska transportnätverket och den för de europeiska godskorridorerna och förslagen ska presenteras av EU-kommissionen den 14 december för att sedan förhandlas av Europaparlamentet och medlemsstaterna i ministerrådet. Den 11–12 november samlas Europaforum Norra Sveriges politiker i Bryssel för ett rapportörsmöte, vilket kommer att bli ytterligare ett tillfälle att diskutera en synkronisering av de båda korridorerna med bland andra Europaparlamentariker Johan Danielsson (S) som är ledamot i Europaparlamentets transportutskott.

Leave a Reply