Samarbetet Botniska korridoren arbetar för att stärka transportinfrastrukturen och förbättra förbindelserna mellan Sverige och övriga Europa. Den Botniska korridoren är en del av EU:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet och knyter ihop Norge, Sverige och Finland, tillsammans med de anslutande stråken. Samarbetet fokuserar på järnvägskorridorerna, men inkluderar även viktiga anslutningar till de andra trafikslagen. De viktigaste åtgärderna är nu att av EU:s stomnätskorridor, delen Botniska korridoren, med Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen, färdigställs.

Botniska korridorens prioriteringar

Det behövs en ny målbild för Sveriges järnväg. En järnväg för 250 km/h och med stärkta anslutande och gränsöverskridande tvärstråk för gods och persontrafik. Det skall ske en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra och mellersta Sverige. De viktigaste åtgärderna är just nu:

  • att EU:s stomnätskorridor, delen Botniska korridoren, med Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen, färdigställs,
  • att viktiga åtgärder och brister i de anslutande stråken till Botniska korridoren får plats i kommande planperiod; hastighetshöjande och kapacitetsförstärkande åtgärder på Malmbanan, längs Mittstråket för att nå 4 timmar Östersund-Stockholm, och på Bergslags- och Dalabanan samt elektrifiering Hällnäs-Lycksele,

Därutöver behöver övriga delar av vår infrastruktur utvecklas. Därför föreslår vi:

  • att det sker en fortsatt satsning i nationell plan på mötesseparering längs det funktionellt prioriterade vägnätet och att förbifart Brunflo och Örnsköldsvik genomförs.
  • att staten tar ett större ansvar för att säkerställa drift, utveckling och finansiering av våra hamnar och terminaler i hela Sverige.
  • att länsplanerna roll som verktyg i den regionala utvecklingen stärks, genom utökad ram och ny beräkningsgrund.

Detta är Botniska korridorens samlade prioriteringar för regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna och Örebro län i samverkan med Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan inför nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Till detta har respektive aktören även mer specifika prioriteringar i de egna yttranden som tas fram inom arbetet inför kommande nationella plan.