Category

250 km/h

Regeringen prioriterar Botniska korridorens viktigaste åtgärder

By 250 km/h, EU, Nationell plan, Nyheter No Comments

Idag har regeringen beslutat att lämna in en ansökan om EU:s stöd till tre järnvägsprojekt i Sverige, tillika de tre viktigaste flaskhalsarna i Botniska korridoren, Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen.

– Näringslivet investerar nu 1 000 miljarder. Det ställer krav på att snabbt bygga ut järnvägen i norra och mellersta Sverige. Med dessa tre järnvägsprojekt på plats i sin helhet kan vi få en järnväg för 250 km/h som dessutom klarar långa och tunga godståg. Det är glädjande att regeringen nu använder möjligheten till medfinansiering från EU, eftersom detta är av vikt för hela EU, säger Elvy Söderström, ordförande Botniska korridoren.

Regeringen tillstyrker följande fem objekt, varav fyra inom Botniska korridoren:
–        Järnvägsprojekt genom Berslagen, Hallsberg – Degerön, delen Hallsberg – Stenkumla.
–        Järnvägsprojekt Sundsvall-Dingersjö del av Ostkustbanan och Bottniska korridoren.
–        Järnvägsprojekt Norrbotniabanan – delen Ytterbyn-Bureå.
–        Farleds- och hamnprojekt Skandiaporten (Skandia Gateway) – Göteborg.
–        Farleds- och hamnprojekt Malmporten (The Iron Ore Port II) – Luleå.

–        Med smart infrastruktur bygger vi Sverige starkt. Jag är glad det finns flera bra projektförslag som regeringen nu kan tillstyrka. Sverige har projektdeltagare i fler än 10 % av EU:s samtliga CEF-projekt – det är en imponerande siffra för ett av Europas minsta länder, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth som kommentar till beslutet.

Botniska korridoren prioriterat stråk
Alla tre projekt ligger längs den prioriterade stomnätskorridoren, som inom kort kommer att förlängas till Finland och Narvik längs med kustjärnvägen och Malmbanan. Utpekandet som korridor är en viktig bekräftelse av de sju nordligaste regionernas betydelse för EU:s ekonomi, särskilt nu när över 1 000 miljarder

–        Det här betyder väldigt mycket för Sverige. Vi har i norra Europa flera världsledande företag och verksamheter som är beroende av kompetensförsörjning och möjligheter till hållbara transporter. Med de åtgärder som ansökningarna handlar om är vi på god väg att skapa de förutsättningar vi behöver för att fortsätta att växa i de sju nordligaste regionerna. Dagens besked från infrastrukturminister Tomas Eneroth visar att Regeringen och vi talar samma språk. Det visar också att Regeringen satsar på hela Sverige, avslutar Elvy Söderström, ordförande Botniska korridoren.

Se mer information om regeringens beslut på regeringen.se: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/regeringen-vill-att-infrastrukturprojekt-far-miljonstod-fran-eu/

Industrin drar nya invånare till tidigare utflyttningsområden – nu måste staten satsa på infrastrukturen

By 250 km/h, Norra Sverige, Nyheter No Comments

Glädjande nyheter om hur industrin investerar mångmiljardbelopp i de sju nordligaste länen tillhör nu vardagen. Behovet av arbetskraft inom basindustrin växer enormt – 25 000 fler invånare behövs bara i Norrbotten och Västerbotten, rapporterar SVT. Samtidigt gör Trafikverket bedömningen att det inte kommer att finnas ett tillräckligt befolkningsunderlag för satsningar på järnvägen längs Norrlandskusten. 

– Det blir allt tydligare att Trafikverket gör en felbedömning, säger Joakim Berg, projektledare för Botniska korridoren.

I dagarna kom nyheten om att Northvolt får en ny stororder på 120 miljarder från Volkswagen. Redan i höstas väntades Northvolts batterifabrik skapa 10 000 jobb  i Skellefteåområdet.

Birgitta Bergvall-Kåreborn

I Boden sker en stor framtidssatsning när en anläggning för fossilfri ståltillverkning byggs av företaget H2 Green Steel. Den nya industrin ska skapa minst 1 500 jobb i Boden-Luleåområdet. Detta är bara ett par exempel på alla investeringar som görs av näringslivet.

– Miljön ligger många unga varmt om hjärtat och det är i basindustrierna du verkligen gör skillnad. Så vill man rädda världen får man komma hit, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, som är rektor för Luleå Tekniska Universitet, till SVT som rapporterar om universitetets insats för att locka ingenjörer till Norrbotten och Västerbotten, genom att erbjuda alla ingenjörsstudenter sommarjobb (SVT Norrbotten, 210316).

Näringslivet investerar mer än 1000 miljarder i norra Sverige. För att industrin ska få tillgång till rätt kompetens krävs ett helhetsgrepp som också innebär satsningar på infrastrukturen. Staten måste hålla jämna steg med näringslivet. Volkswagen investerar 120 miljarder i Västerbotten, kustjärnvägen mellan Gävle och Luleå kostar 60 miljarder – påskynda den!

Handelskammaren Mittsverige:
Bygg klart Botniska korridoren!

By 250 km/h, Nationell plan, Nyheter No Comments

– Botniska korridoren med Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan är påbörjad och behöver byggas klart. Det är ett av våra högst prioriterade projekt för nyinvesteringar som vi anser viktiga för att långsiktigt utveckla infrastrukturen i vår region, säger Oliver Dogo, vd för Handelskammaren Mittsverige. Det är budskapet i handelskammarens remissyttrande till Trafikverkets inriktningsunderlag för perioden 2022–2033 och 2022–2037.  

Trafikverkets förslag till inriktning bygger på fyrstegsprincipen – en princip om att undvika nyinvesteringar genom att i första hand minska efterfrågan, i andra hand optimera dagens system och i tredje hand bygga om. Först i fjärde hand blir det fråga om att bygga nytt. Fyrstegsprincipen leder det till det som Trafikverket föreslår i inriktningsunderlaget; att halvbyggda projekt såsom Nya Ostkustbanan, inte byggs färdigt.

Oliver Dogo, vd Handelskammaren Mittsverige

– Valet att bygga nytt är i själva verket redan gjort och måste fullföljas. De fulla effekterna av gjorda investeringar i Ostkustbanan, Ådalsbanan, Botniabanan och Norrbotniabanan kan inte tillgodogöras förrän den sista etappen är klar. Först då kan långa, tunga och snabba tåg sättas in och transportkostnader kapas, säger Oliver Dogo. 

Ett stråk- och nodtänkande ska genomsyra alla infrastrukturinvesteringar, skriver handelskammaren i sitt yttrande.

Trafikverket bygger sitt förslag för infrastrukturplanering på en negativ prognos för befolkningsutveckling. En sådan prognos bör ses som ett incitament för att öka konkurrenskraften och genomföra satsningar i infrastrukturen. Samtidigt investerar näringslivet 1000 miljarder i norra Sverige – regeringen borde uppdra Trafikverket att kopiera upplägget att koppla bostadsinvesteringar till infrastrukturutbyggnad, så som det skedde i Sverigeförhandlingen, till att även omfatta industriinvesteringar i kommande nationella plan, menar Handelskammaren Mittsverige.

Här kan du läsa Handelskammaren Mittsveriges remissyttande (öppnas i ny flik).

Järnväg för 250 km/h
underlättar rekryteringen

By 250 km/h, Nyheter No Comments

– Vi har inga problem att hitta nya kunder, däremot är det svårt att hitta ny personal. Snabb och effektiv persontrafik är en överlevnadsfråga för många företag. En kustjärnväg för 250 km/h från Stockholm och norrut skulle skapa helt andra framtidsmöjligheter för oss och många andra företag, säger Morgan Persson som är vd för Monitor i Hudiksvall. 

Med mer än 40 år i branschen är Monitor marknadsledande leverantör av affärssystem i Sverige. Bolagets verksamhet utgår från det toppmoderna huvudkontoret i det ikoniska Åhlens-varuhuset i Hudiksvall, där merparten av deras 300 anställda sitter. Här sker också utvecklingen av bolagets programvara. Utöver deras förankring i Hudiksvall, och Sverige, har koncernen bolag i sex länder och återförsäljare i fyra länder. Företaget jagar ständigt ny personal och kraven som ställs är ofta väldigt specifika.

Morgan Persson, vd Monitor

– Mycket av vår supportverksamhet är placerad i Hudiksvall. Eftersom våra produkter används i många olika länder måste vi anställa personal som behärskar både våra affärssystem, men också efterfrågat språk, säger Morgan Persson.

Monitor i Hudiksvall ger support på totalt åtta språk.

– Att pendla från till exempel Söderhamn går bra idag, men vi har svårt att hitta rätt personal inom denna snäva radie. Den dag då Ostkustbanan trafikeras med tåg som går i 250 km/h kommer vår situation att dramatiskt att förbättras. Då blir pendlingsiden både från Sundsvall och Gävle fullt rimlig. Dessutom skulle turtätheten öka och störningarna minska, vilket gör det ännu bättre, säger Morgan Persson.

Med kontor runt om i världen behövs ibland utlandsresor. I Hudiksvall tas personal emot för till exempel utbildning. Med ett dubbelspår på Ostkustbanan skulle restiden till Arlanda minska med nästan en hel timme. Morgan Persson menar att det definitivt skulle stärka företagets position och underlätta internationellt utbyte inom vår koncern.

– Att det är svårt att rekrytera personal idag beror på dåliga förbindelser till och från Hudiksvall. Alla varken kan eller vill flytta hit, men många vill arbeta hos oss. Vi har löst det genom att sätta upp ett kontor i Gävle. Inte för att vi egentligen vill ha ett kontor i Gävle, men därför att vi har mycket lättare att hitta rätt personal där än här i Hudiksvall, säger Morgan Persson. Han avslutar:

– För oss och många andra företag är frågan om kompetenstransporter på järnväg viktigare än godstransporter, men ofta fokuserar debatten på näringslivets behov av godstransporter. Jag tycker att det är viktigt att tänka på både gods och passagerare.

Morgan Persson berättar mer under Botniska Korridorens kunskapsseminarium 2 dec: Kompetens – det viktigaste godset på ett järnvägsnät för 250 km/h? Läs mer och anmäl dig här!

Varför ett järnvägsnät för just 250 km/h?

By 250 km/h, Nyheter No Comments

Många undrar varför Botniska korridoren föreslår ett nät för just 250 km/h – varför just denna hastighet? Vi låter Lars Nilsson från Trogon Consulting svara på frågorna. Han är en av dem som tagit fram underlaget till PM:et.

– För det första föreslår PM:et inte att alla järnvägar ska ha 250 km/h, utan följer det förslag som Trafikverket presenterade i våras. Det 250km/h-nät som Trafikverket pekade ut omfattar Stockholm–Luleå,  Stockholm–Oslo, Oslo–Göteborg–Malmö–(Köpenhamn–Hamburg). Det kan också finnas andra sträckor som är intressanta för 250 km/h, men som Trafikverket inte har lyft fram lika starkt, förklarar Lars Nilsson.

Vilka sträckor som det handlar om går inte säga exakt, men i rapporten från Trafikverket specificeras kriterierna på följande sätt  ”Dels om trafikoperatören kan bedöma det som trafikekonomiskt intressant att börja trafikera med fordon för 250 km/tim och dels om det samhällsekonomiska värdet av restidsvinsten är tillräckligt stor i förhållande till merkostnaden”.

– Bakgrunden till intresset för 250 km/h kan sammanfattas med att det finns tåg för 250 km/h, det finns intresse från tågoperatörerna att köra dessa tåg. Redan nu håller SJ på att köpa in sådana tåg och det är många järnvägssträckor som är förberedda för 250 km/h eller som för en billig penning kan uppgraderas till 250 km/h.

– 250 km/h är också tillräckligt snabbt för att tåget kan vara ett fungerande alternativ på många långsträckor i Sverige, såsom Sundsvall–Stockholm. Hastighetsstandarden är också intressant för regionaltrafiken och det är regionaltrafiken som står för det absolut största resandet i Sverige. En standard på 250 km/h knyter ihop orter som Umeå och Luleå eller Karlstad och Örebro på ett alldeles utmärkt sätt, säger Lars Nilsson.

– I det järnvägssystem som vi ser framför oss kommer det självklart finnas plats för andra hastighetsstandarder, exempelvis på de regionala banorna. När det gäller planerna på nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö, så har inte Botniska Korridoren tagit ställning till hastighetsstandard. Den analysen hanterar Trafikverket i sitt regeringsuppdrag. Men vi kan konstatera att Trafikverket, redan hösten 2018, har sänkt den planerade hastighetsstandarden för dessa sträckor från 320 km/h till 250 km/h på de delar av höghastighetsjärnvägen som de projekterar för, förutom sträckan Lund-Hässleholm, avslutar Lars Nilsson.

Läs PM:et här.

Tåget går till drömjobbet

By 250 km/h, Nyheter No Comments

När rörligheten växer och gör det möjligt för fler att arbetspendla kan också fler drömmar uppfyllas. Med Botniabanan, som fyller 10 år i år, går det nu att bo i Umeå och jobba i Örnsköldsvik. 

I en stor artikel lyfter Örnsköldsviks Allehanda (28 augusti) hur Monica Normark från Holmsund utanför Umeå har sitt drömjobb, tack vare Botniabanan. Hon är tillförordnad vd på Sekab E-Technology i Örnsköldsvik och kliver upp klockan fem på morgonen och är hemma igen halv sex på kvällen. När hon klivit ombord på tåget kan hon börja arbetsdagen, men gällande möjligheterna till att jobba ombord finns utvecklingspotential.
– Längs bilvägen finns det bra med master men uppkoppling via tåget har varit sisådär. Nu har man förstärkt via bredbandsuppkopplingen på tågen, men telefonlinjen är fortfarande bristfällig, säger Monica Normark till Örnsköldsviks Allehanda. 
Hon säger också att det fungerar bra att pendla nu jämfört med vintern 2017/2018 då hon ofta fick ta bilen och sova över, för att vara säker på att komma i tid till viktiga möten. Monica Normark och många med henne har möjlighet att arbeta ombord och även hemifrån, svårare är det för till exempel lärare och vårdpersonal som tågpendlar.

 

– Den enkelspåriga järnvägen mellan Kramfors och Gävle begränsar idag Botniabananan. En ny dubbelspårig järnväg söderut gör att antalet avgångar kan öka kraftigt, och att järnvägen också blir betydligt mindre känslig för störningar. Både turtätheten och att kunna lita på att tågen kommer och går som de ska är en viktig  för alla som vill pendla. I framtiden, när både Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan står klara kommer Sverigekartan att ritas om radikalt. Restiderna kortas och det kommer att gå att pendla längre avstånd, säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan till Botniska Korridoren.

 

Örnsköldsviks Allehanda listar förbättringspotential för banan, enligt pendlaren Monica Nordmark:
“1. För det första att hålla en mobil uppkoppling. Det måste finnas förstärkare så att det går att ringa efter hela sträckan, så att det går att ha möten. Det är positivt att man förstärkt signalen kring internet även om det inte är helt perfekt.
2. Se till så att information går ut till alla vid ersättningstrafik och se till så att länstrafiken korrelerar med tågtrafiken.
3. Synka även avgångarna med tåg utifrån de mest vanliga arbetstiderna. Det är konstigt hur de satt avgångar och hur man ska hinna med i Ö-vik ibland.
4. Samarbeta mellan Norrtåg och SJ så att den som har månadskort har möjlighet att åka med SJ när det krävs på grund av förseningar eller andra tillfällen.”

 

Botniska korridoren ny stambana för snabba tåg

By 250 km/h, Nyheter No Comments

Trafikverket går vidare med förslaget om att skapa ett nationellt nät för tåg i 250 km/h. Ett av de stråk som pekas ut är kustjärnvägen från Stockholm till Skellefteå. Intresset från tågoperatörerna och den samhällekonomiska effekten av kortare restid har avgjort vilka sträckor som pekas ut för fortsatt utredning.

– Vissa delar av järnvägen är redan byggd för högre hastigheter, men i de flesta fall krävs både ombyggnader och nya tåg för att praktiskt kunna trafikera med hastigheter på upp till 250 km/tim, säger Lennart Lennefors på Planering som varit projektledare för utredningen.

Idag trafikeras det svenska järnvägsnätet av tåg som kör högst 200 km/tim. Trafikverket har genomfört en första utredning om på vilka järnvägssträckor det skulle kunna vara lämpligt att höja maxhastigheten till 250 km/tim, givet att den nuvarande nationella planen för åren 2018-2029 genomförs. För Botniska korridoren innebär det att Trafikverket nu pekar ut kustjärnvägen som en ny stambana.

– Detta går helt i linje med regeringens tidigare ställningstagande där Botniska korridoren föreslås bli en del av EU:s stomnätskorridorer. Med detta förslag blir vi nu en del av Sveriges stambanor för den nya persontrafiken, säger Joakim Berg, projektledare för Botniska korridoren.

Utredningen finns att läsa i sin helhet här.

1 miljon flygresor kan ersättas med tåg

När Botniska korridoren är färdigställd som en ny stambana för 250 km/h beräknas ca 1 miljon flygresor kunna ersättas med tåg. Redan idag är norra Sverige den största marknaden för inrikes flyg med ca 3 miljoner resor per år. Med halverade restider längs Norrlandskusten och till Östersund kommer 850 000 till 1,2 miljoner av dessa att istället genomföras med tåg, enligt en internationell jämförelse av marknadsandelar som Botniska korridoren låtit genomföras. Det är i storleksordning med den överflyttning som beräknas ske med höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg och Stockholm och Malmö. Den stora skillnaden mellan ny stambanan till norra Sverige och Höghastighetsjärnvägen är istället att järnvägen i norra Sverige redan är påbörjad och kan stå färdig så tidigt som 2030 till 2035 till en kostnad av en tredjedel, jämfört med Höghastighetsjärnvägen.

Läs Botniska korridorens rapport om överflyttning här.

För frågor om arbetet med ny stambanan och vad det innebär för norra Sverige, se kontaktuppgifter här