Category

EU

Regional dialog med EU:s samordnare för stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet

By EU, Nyheter No Comments

Den 5 maj arrangerades en regional dialog mellan Pat Cox, samordnaren för EU:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet, och regionerna längs med korridoren i mellersta och norra Sverige, samt berörda regioner i Finland och Norge. Botniska korridoren representerades vid mötet av Åsa Ågren Wikström som berättade om den positiva utveckling i norr, där investeringar över 1000 miljarder planeras inom ramen för den gröna omställningen, och om behoven som finns kring förbättrad och utbyggd infrastruktur för att möta den utvecklingen.

För att bilda sig en bättre bild av projekten och stråken längs med EU:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) kallade Pat Cox, samordnare för ScanMed, till en regional dialog den 5 maj med ”Bothnian Gulf”, det vill säga regionerna från Stockholm och norrut samt regioner längs med korridoren i Finland och Norge. North Sweden samordnade presentationer och inspel från de svenska regionerna som representerades av Botniska korridoren och Mälardalsrådet vid mötet.
Mötet inleddes med att Trafikverket berättade om det arbete som sker längs med den norra delen av stomnätskorridoren inom ramen för nuvarande nationell infrastrukturplan. Den nyligen presenterade infrastrukturpropositionen berördes även där fokus låg på utökad budget för perioden 2022–2033 som föreslås bli totalt 876 miljarder kronor.

Åsa Ågren Wikström, vice ordförande för den Regionala utvecklingsnämnden i Västerbotten, representerade Botniska korridoren vid mötet och lade tonvikten i presentationen på de stora satsningar som sker inom BK:s geografi kopplade till den gröna omställningen. Hon berättade att näringslivet planerar investeringar på över 1000 miljarder kronor och betonade att detta måste mötas upp med en utvecklad infrastruktur.– Med en investering på 60 miljarder kronor kan staten möta näringslivets satsningar på mer än 1 000 miljarder kronor” konstaterade Åsa Ågren Wikström.

Henric Fuchs, infrastrukturstrateg i Region Västernorrland, berättade om de nya handelsmönster som skapats de senaste 30 åren, med ett skifte mot kraftigt ökade transporter mot Östeuropa och Asien, vilket ger Norra Sverige en mer gynnsam position nu än tidigare.

Under diskussionen efteråt lyftes vikten av infrastrukturinvesteringar inom ramen för EU:s återhämtningsfond, Recovery and Resilience Facility (RRF), samt möjligheten att göra samhällsekonomiska kalkyler på större projekt i stället för små sträckor.

Pat Cox tyckte att det vara mycket intressant med de perspektiv som Botniska korridoren lyfte i sin presentation, särskilt potentialen med kortare transporttider för godståg och snabbare förbindelser för persontåg. Han betonade särskilt vikten av att ta hänsyn till det förändrade mönster för godstransporter som presenterats och bekräftade behovet av att åtgärda flaskhalsar i systemet och så kallade missing links (saknade länkar). Under diskussionen tipsade Pat Cox de svenska och finska regeringarna att se på andra projekt längs med korridoren såsom Brenner/Base-tunneln där Österrike och Italien samverkat och tagit fram en gemensam samhällsekonomisk kalkyl för hela det gränsöverskridande projektet. Avslutningsvis betonades vikten av att den nationella nivån i planeringen tar ett tydligt avstamp för att uppfylla åtagande inför målåret 2030 med en väl utbyggd infrastruktur.

Vid mötet diskuterades även pågående samverkan mellan Sverige och Finland för att lösa gränshinder vid Haparanda/Torneå.

För mer information, se Botniska korridorens PowerPoint-presentation.

Artikeln skriven av gästförfattare Lotta Rönström

Första mötet i Kiruna när Sverige tar över ordförandeskapet i EU

By EU, Norra Sverige, Nyheter No Comments

Det svenska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd träder i kraft den 1 januari och löper fram till 30 juni, 2023, i samband med det bjuds EU-kommissionen in till Kiruna i mitten av januari.

 

Joakim Berg
Foto Patrick Trägårdh

– Det är fantastiskt och samtidigt logiskt. Det är en tydlig markering från regeringens sida att det är här det händer. Med över 1 000 miljarder i investeringar i framtidens industri måste såklart ett svenskt ordförandeskap inledas i norr. Det ger oss en unik möjlighet att visa upp den drivkraft och potential som finns här, säger Joakim Berg, Botniska Korridoren.

 

Ursula von der Leyen, ordf. i EU-kommissionen

Av tradition bjuds EU-kommissionen in till ordförandelandet i början av ett ordförandeskap för möte med regeringen och samtal om de aktuella frågorna som är på EU:s dagordning. Detaljerna kring vilka frågor Sverige tänker fokusera är ännu inte klart men tidigare har Sverige drivit på för den sociala pelaren och omställningen till en hållbar och klimatsmart industri i EU. Sverige står även långt fram när det gäller den gränsa omställningen av energisektorn, något som säkert kommer att bli aktuellt i och med att ordförandeskapet börjar i Kiruna.

 

– Både frågor om kompetensförsörjning, konkurrenskraft och nästa generations samhälle är högaktuella i norra och mellersta Sverige. Inte bara för det stora behovet vi har av kompetensförsörjning utan även för att vi har många lösningar här. Kan Sverige nu visa hur vi dessutom klarar att möta denna utveckling med snabba och effektiva transporter så kommer besöken bli ännu fler. Vi kommer nu göra det vi kan för att visa upp den styrka som finns här och hoppas på ett gott samarbete med regeringen om programmet för ordförandeskapet. En idé är att erbjuda möjligheten att med tåg se mer av Norra och mellersta Sverige. Vi tror bland annat att det finns ett stort intresse från EU att ta tåget hela vägen från Stockholm, om de nu inte vill starta med tåg redan i Bryssel, avslutar Joakim Berg, Botniska korridoren.

Regeringens pressmeddelande kan läsas här.

Har du förslag på vad EU-kommissionen bör ta del av när de kommer till Norra Sverige, skicka ditt tips till framtidstro@bothniancorridor.com

Regeringen prioriterar Botniska korridorens viktigaste åtgärder

By 250 km/h, EU, Nationell plan, Nyheter No Comments

Idag har regeringen beslutat att lämna in en ansökan om EU:s stöd till tre järnvägsprojekt i Sverige, tillika de tre viktigaste flaskhalsarna i Botniska korridoren, Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen.

– Näringslivet investerar nu 1 000 miljarder. Det ställer krav på att snabbt bygga ut järnvägen i norra och mellersta Sverige. Med dessa tre järnvägsprojekt på plats i sin helhet kan vi få en järnväg för 250 km/h som dessutom klarar långa och tunga godståg. Det är glädjande att regeringen nu använder möjligheten till medfinansiering från EU, eftersom detta är av vikt för hela EU, säger Elvy Söderström, ordförande Botniska korridoren.

Regeringen tillstyrker följande fem objekt, varav fyra inom Botniska korridoren:
–        Järnvägsprojekt genom Berslagen, Hallsberg – Degerön, delen Hallsberg – Stenkumla.
–        Järnvägsprojekt Sundsvall-Dingersjö del av Ostkustbanan och Bottniska korridoren.
–        Järnvägsprojekt Norrbotniabanan – delen Ytterbyn-Bureå.
–        Farleds- och hamnprojekt Skandiaporten (Skandia Gateway) – Göteborg.
–        Farleds- och hamnprojekt Malmporten (The Iron Ore Port II) – Luleå.

–        Med smart infrastruktur bygger vi Sverige starkt. Jag är glad det finns flera bra projektförslag som regeringen nu kan tillstyrka. Sverige har projektdeltagare i fler än 10 % av EU:s samtliga CEF-projekt – det är en imponerande siffra för ett av Europas minsta länder, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth som kommentar till beslutet.

Botniska korridoren prioriterat stråk
Alla tre projekt ligger längs den prioriterade stomnätskorridoren, som inom kort kommer att förlängas till Finland och Narvik längs med kustjärnvägen och Malmbanan. Utpekandet som korridor är en viktig bekräftelse av de sju nordligaste regionernas betydelse för EU:s ekonomi, särskilt nu när över 1 000 miljarder

–        Det här betyder väldigt mycket för Sverige. Vi har i norra Europa flera världsledande företag och verksamheter som är beroende av kompetensförsörjning och möjligheter till hållbara transporter. Med de åtgärder som ansökningarna handlar om är vi på god väg att skapa de förutsättningar vi behöver för att fortsätta att växa i de sju nordligaste regionerna. Dagens besked från infrastrukturminister Tomas Eneroth visar att Regeringen och vi talar samma språk. Det visar också att Regeringen satsar på hela Sverige, avslutar Elvy Söderström, ordförande Botniska korridoren.

Se mer information om regeringens beslut på regeringen.se: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/regeringen-vill-att-infrastrukturprojekt-far-miljonstod-fran-eu/