Skip to main content
Nyheter

Lunchseminarium 7 dec:
Militär mobilitet allt viktigare

By 30 november, 2022 december 2nd, 2022 No Comments

Rundabordsmöte med efterföljande lunch i Sveriges Riksdag 7 december:
Vad kan Sverige göra för att stärka sin militära mobilitet?  

Jörgen Berglund (M) och Heléne Pettersson (S), ledamöter i Försvarsutskottet

Med ett förändrat säkerhetsläge i om­världen och inte minst i vårt närområde blir den mili­tära mobiliteten i Sverige och Europa allt vik­tigare. Rysslands anfallskrig mot Ukraina i kombination med Finlands och Sveriges ansök­ningar om medlemskap i NATO är exem­pel som understryker och betonar be­hoven av stärkt infrastruktur för militära och civila behov. Militär mobilitet är ett av EU:s mer prioriterade insatsområden och möjliggör för upp till 85 procents medfinansiering vid ombyggnad eller utbyggnad av prioriterad infrastruktur. 

Riksdagsledamöterna, tillika ledamöterna i Försvarsutskottet, Jörgen Berglund (M) och Heléne Pettersson (S) bjuder tillsammans med samarbetet Botniska korridoren in till ett högaktuellt rundabordssamtal. Det blir korta inlägg från inbjudna gäster och sedan möjligheter till kommentarer från deltagarna.

OBS! Rundabordssamtalet är fullbokat och vi har upprättat en väntelista. Riksdagsledamöter, särskilt inbjudna samt företrädare för Regeringskansliet har företräde. För att delta krävs en bekräftelse. 

Program

Välkomna! Varför är militär mobilitet så viktigt för Sverige?
Jörgen Berglund (M), riksdagsledamot ledamot i Försvarsutskottet och Heléne Pettersson (S), riksdagsledamot ledamot i Försvarsutskottet

EU:s pågående arbete med militär mobilitet
Siamak Jalali, Political Advisor, EU-kommissionen, 

Vad är militär mobilitet? Försvarsmaktens perspektiv
Peter Rönnlund, Chef transportenheten, Försvarsmaktens logistik 

Trafikverkets roll och arbete
Mathias Persson, senior rådgivare åt generaldirektören, Trafikverket

Vad innebär det att Botniska korridoren är en del av EU:s gemensamma transportnätverk?
Åsa Ågren Wikström (M), Regionråd Västerbotten och ledamot i Botniska korridorens Styrgrupp samt Henric Fuchs, projektledare, Botniska ­korridoren

Avslutning
Jörgen Berglund (M), riksdagsledamot ledamot i Försvarsutskottet och Heléne Pettersson (S), riksdagsledamot ledamot i Försvarsutskottet

Moderator
Lotta Rönström, Senior Adviser in European Affairs, North Sweden European Office


Praktisk information

Datum: 7 december

Tid: Seminarium kl.11.00–12.00, lättare lunch serveras kl.12:00–12:30 

Plats: Riksdagen (Templum)

OBS! Externa gäster uppmanas att komma i god tid för att hinna med säkerhetskontrollen.


Anmälan

Anmälan är nu stängd (2 dec kl 12.00). Med anledning av att det endast finns ett begränsat antal platser i lokalen kommer riksdagens ledamöter och särskilt inbjudna ges företräde till seminariet. Väntelista har upprättats. Bekräftelse krävs för att delta. Mötet kommer om så bedöms lämpligt att följas upp med fler seminarier under våren.


Vad är Militär mobilitet? (Militär rörlighet?) 

En del av samarbetet på försvarsområdet syftar till att förenkla militär rörlighet i Europa. Det handlar bland annat om åtgärder för att kartlägga militära krav på infrastruktur, utveckla EU:s transportinfrastruktur för att tillfredsställa behoven för militära transporter, samt standardisera och harmonisera regler och procedurer för militär rörlighet, i den mån som medlemsstaterna anser lämpligt. Det finns också en rad andra multinationella och regionala samarbeten på området, exempelvis inom Nordefco och Nato. Förenklingar av militär rörlighet mellan EU:s medlemsstater kan underlätta ett snabbt insättande av både en EU-krishanteringsinsats utanför EU och andra militära transporter inom Europa.

Källa: Regeringskansliet

Militär Mobilitet – Sverige kan få medfinansiering från EU

12 maj öppnade 2022 års utlysning för Militär Mobilitet. Utlysningen ger Sverige och andra medlemsländer möjlighet att utveckla infrastruktur som tjänar både försvaret och civila syften. För att vara stödberättigad måste projekt vara belägna i TEN-T-nätverket samt EU:s militära transportnät. Utlysningen avslutades 29 september 2022. Tre svenska projekt skickades in. Beslut från CINEA om tilldelning väntas i december. Nästa utlysning inom Militär Mobilitet väntas ske under första halvan av 2023.

Källa Trafikverket

Leave a Reply