En järnväg för 250 km/h för hela landet

Dagens järnväg klarar inte den stora efterfrågan som finns Sverige och till och från våra grannländer. De senaste tio åren har dock debatten och fokus mest handlat om en lösning för ett av järnvägens problem, kapaciteten för affärsresenärer mellan våra tre största städer. Ingen har sett detta som lösningen för övriga Sverige, men få har heller presenterat en målbild för det övriga järnvägsnätet.

Hur ska vi bättre knyta ihop huvudstäderna i våra grannländer? Hur ska vi kompetensförsörja det innovationsstarka norra och mellersta Sverige? Hur ska de besökare som nu kräver klimatsmarta transporter ta sig till vår snabbt växande besöksnäring?

En ny målbild för Sverige

Samarbetet Botniska korridorens förslag är en ny målbild för framtidens järnväg, ett järnvägsnät för 250 km/h i hela landet.

I ett första steg i enlighet med Trafikverkets förslag till ett sammanhängande nät för 250 km/h till Luleå, Oslo och Oslo till Köpenhamn via Göteborg. Fördelen är att ett sådant nät kan står klart redan 2035. Samtidigt kan arbetet fortsätta med att titta på vilka ytterligare stråk som kan bli aktuella, som trafiken mot Trondheim och Finland.

På denna sida kan du hitta en beskrivning av vårt förslag, preliminära kostnader och några av de nyttor som vi ser ett järnvägsnät för 250 km/h kan ge. Vi kommer att fortsätta att utveckla vårt förslag genom kunskapsseminarier och med en bred delaktighet i samtalet, en del av dem kan du se nedan.

Redan nu har vi en önskan om att regeringen i sin infrastrukturproposition våren 2021 ska peka ut en ny nationell målbild för järnväg hela landet. 

KUNSKAPSWEBBINARIER OM 250 KM/H

Hur ser Sverige ut 2040?

Hur ser den framtida utvecklingen i Sverige ut? Vilka investeringar krävs för att Sverige ska fortsätta växa och samtidigt klara av klimatmålen? Vad kan driva utvecklingen framåt? Vad kan hämma utvecklingen? Den 15 december hölls ett webbinarium om Sverige år 2040.

Läs mer här

Kompetens – det viktigaste godset på ett järnvägsnät för 250 km/h?

”LÄTTHET TILL MOBILITET ÄR AVGÖRANDE FÖR UTVECKLING” säger Birgitta Bergwall-Kåreborn, rektor för Luleå Tekniska universitet. Ja, hur viktigt är det att vi jobbar med kompetensförsörjning och vad kan kortare restider betyda för att klara den utmaningen? De och fler frågor ställde samarbetet Botniska korridoren till representanter för regering, riksdag, näringsliv och akademi på ett webbsänt kunskapsseminarium den 2 december.

Läs mer här

Järnvägsforum Norr 2020: En ny målbild

I vår lägger regeringen fram sin infrastrukturproposition. Hur ser regeringens prioriteringar ut? Botniska Korridoren efterlyser en gemensam målbild för det svenska järnvägsnätet och menar att ett järnvägsnät för 250 km/h för hela Sverige borde ingå i en sådan målbild. Ett sådant nät skulle omfatta Stockholm-Luleå; Stockholm-Oslo; Oslo-Göteborg och Göteborg-Malmö och skulle kunna stå klart redan 2035.  Hur ser regeringen på ett heltäckande nationellt järnvägsnät om 250 km/h?

Eftersnack 250 km/h

Den 20 oktober anordnade Järnvägsforum Norr ett framtidsinriktat samtal mellan Tomas Eneroth, infrastrukturminister, och hans företrädare Ulrica Messing och Catharina Elmsäter Svärd. Nu kan du ta del av eftersnacket där Jonas Karlsson, VD Oslo–Sthlm 2.55 och tidigare regionråd för Örebro län och Ingela Bendrot, VD Nya Ostkustbanan och tidigare statssekreterare ger sina kommentarer.

Kunskapswebbinarium: Ett järnvägsnät för 250 km/h

Över 100 deltagare ”samlades” via webben för att följa Botniska korridorens kunskaps-webbinarium om ett järnvägsnät för 250 km/h i hela landet. Det blev ett bra webbinarium som kretsade kring behovet av en ny målbild för det svenska järnvägsnätet och hur ett nät för 250 km/h för hela Sverige skulle se ut.

Läs mer här

Nyhetsflöde (250 km/h)

Regeringen prioriterar Botniska korridorens viktigaste åtgärder

| 250 km/h, EU, Nationell plan, Nyheter | No Comments
Idag har regeringen beslutat att lämna in en ansökan om EU:s stöd till tre järnvägsprojekt i Sverige, tillika de tre viktigaste flaskhalsarna i Botniska korridoren, Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket…

Industrin drar nya invånare till tidigare utflyttningsområden – nu måste staten satsa på infrastrukturen

| 250 km/h, Norra Sverige, Nyheter | No Comments
Glädjande nyheter om hur industrin investerar mångmiljardbelopp i de sju nordligaste länen tillhör nu vardagen. Behovet av arbetskraft inom basindustrin växer enormt – 25 000 fler invånare behövs bara i…

Handelskammaren Mittsverige:
Bygg klart Botniska korridoren!

| 250 km/h, Nationell plan, Nyheter | No Comments
– Botniska korridoren med Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan är påbörjad och behöver byggas klart. Det är ett av våra högst prioriterade projekt för nyinvesteringar som vi anser viktiga för att…

Järnväg för 250 km/h
underlättar rekryteringen

| 250 km/h, Nyheter | No Comments
– Vi har inga problem att hitta nya kunder, däremot är det svårt att hitta ny personal. Snabb och effektiv persontrafik är en överlevnadsfråga för många företag. En kustjärnväg för…

Varför ett järnvägsnät för just 250 km/h?

| 250 km/h, Nyheter | No Comments
Många undrar varför Botniska korridoren föreslår ett nät för just 250 km/h – varför just denna hastighet? Vi låter Lars Nilsson från Trogon Consulting svara på frågorna. Han är en…

Tåget går till drömjobbet

| 250 km/h, Nyheter | No Comments
När rörligheten växer och gör det möjligt för fler att arbetspendla kan också fler drömmar uppfyllas. Med Botniabanan, som fyller 10 år i år, går det nu att bo i…

Botniska korridoren ny stambana för snabba tåg

| 250 km/h, Nyheter | No Comments
Trafikverket går vidare med förslaget om att skapa ett nationellt nät för tåg i 250 km/h. Ett av de stråk som pekas ut är kustjärnvägen från Stockholm till Skellefteå. Intresset…

Läs mer om 250 km/h:

Ett järnvägsnät för 250 km/h för hela landet

Ett förslag till ny målbild för Sveriges järnväg med en potential att flytta 2,6 miljoner flygresenärer till tåget och inkludera 1,1 miljoner fler medborgare i arbetsmarknadsregioner med fler än 100 000 jobb, så kallade självförstärkande regioner.

250 km/h med blandad trafik

Sverige får en stor samhällsekonomisk nytta av att bygga ut ett sammanhängande nät för persontåg som kan köra 250 km/h. Botniska korridoren föreslås bli en av de nya stambanor som ska ingå. Huvudrapport från Trafikverkets utredning om 250 km/h som en del av underlagen till nästa nationella plan. Publicerad 2020-03-25.

Framtida resande med tåg och flyg

Genom en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norr väntas en miljon flygresenärer flytta över till tåg. Det är i storleksordning med den förväntade överflyttningen som kan ske med de föreslagna nya stambanorna för höghastighetståg mellan Stockholm, Malmö och Göteborg. Detta enligt en rapport framtagen av ÅF Infraplan på uppdrag av samarbetet Botniska korridoren.