Skip to main content
EUNyheter

Regional dialog med EU:s samordnare för stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet

Den 5 maj arrangerades en regional dialog mellan Pat Cox, samordnaren för EU:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet, och regionerna längs med korridoren i mellersta och norra Sverige, samt berörda regioner i Finland och Norge. Botniska korridoren representerades vid mötet av Åsa Ågren Wikström som berättade om den positiva utveckling i norr, där investeringar över 1000 miljarder planeras inom ramen för den gröna omställningen, och om behoven som finns kring förbättrad och utbyggd infrastruktur för att möta den utvecklingen.

För att bilda sig en bättre bild av projekten och stråken längs med EU:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) kallade Pat Cox, samordnare för ScanMed, till en regional dialog den 5 maj med ”Bothnian Gulf”, det vill säga regionerna från Stockholm och norrut samt regioner längs med korridoren i Finland och Norge. North Sweden samordnade presentationer och inspel från de svenska regionerna som representerades av Botniska korridoren och Mälardalsrådet vid mötet.
Mötet inleddes med att Trafikverket berättade om det arbete som sker längs med den norra delen av stomnätskorridoren inom ramen för nuvarande nationell infrastrukturplan. Den nyligen presenterade infrastrukturpropositionen berördes även där fokus låg på utökad budget för perioden 2022–2033 som föreslås bli totalt 876 miljarder kronor.

Åsa Ågren Wikström, vice ordförande för den Regionala utvecklingsnämnden i Västerbotten, representerade Botniska korridoren vid mötet och lade tonvikten i presentationen på de stora satsningar som sker inom BK:s geografi kopplade till den gröna omställningen. Hon berättade att näringslivet planerar investeringar på över 1000 miljarder kronor och betonade att detta måste mötas upp med en utvecklad infrastruktur.– Med en investering på 60 miljarder kronor kan staten möta näringslivets satsningar på mer än 1 000 miljarder kronor” konstaterade Åsa Ågren Wikström.

Henric Fuchs, infrastrukturstrateg i Region Västernorrland, berättade om de nya handelsmönster som skapats de senaste 30 åren, med ett skifte mot kraftigt ökade transporter mot Östeuropa och Asien, vilket ger Norra Sverige en mer gynnsam position nu än tidigare.

Under diskussionen efteråt lyftes vikten av infrastrukturinvesteringar inom ramen för EU:s återhämtningsfond, Recovery and Resilience Facility (RRF), samt möjligheten att göra samhällsekonomiska kalkyler på större projekt i stället för små sträckor.

Pat Cox tyckte att det vara mycket intressant med de perspektiv som Botniska korridoren lyfte i sin presentation, särskilt potentialen med kortare transporttider för godståg och snabbare förbindelser för persontåg. Han betonade särskilt vikten av att ta hänsyn till det förändrade mönster för godstransporter som presenterats och bekräftade behovet av att åtgärda flaskhalsar i systemet och så kallade missing links (saknade länkar). Under diskussionen tipsade Pat Cox de svenska och finska regeringarna att se på andra projekt längs med korridoren såsom Brenner/Base-tunneln där Österrike och Italien samverkat och tagit fram en gemensam samhällsekonomisk kalkyl för hela det gränsöverskridande projektet. Avslutningsvis betonades vikten av att den nationella nivån i planeringen tar ett tydligt avstamp för att uppfylla åtagande inför målåret 2030 med en väl utbyggd infrastruktur.

Vid mötet diskuterades även pågående samverkan mellan Sverige och Finland för att lösa gränshinder vid Haparanda/Torneå.

För mer information, se Botniska korridorens PowerPoint-presentation.

Artikeln skriven av gästförfattare Lotta Rönström

Leave a Reply