Stort behov och stor nytta av utbyggd järnväg

En utbyggd Botnisk korridor underlättar daglig pendling och gör det lättare för företagen att hitta rätt kompetens.

Stort behov av bättre infrastruktur i norra Sverige

Alla tycks vara överens om att det behövs bättre infrastruktur i norra Sverige. Egentligen är det självklart. Det är ju norra Sverige som producerar en stor del av de råvaror som bygger Sveriges välstånd, men det är också där som nya företag växer fram. Det gäller inte minst inom turismen, där Sverige blivit ett alltmer attraktivt resmål. Det handlar också om de täta band som finns mellan Sverige och våra grannländer Finland och Norge – även här är pendling och godstransporter viktiga!

Gör Sverige större – bättre pendling skapar nya möjligheter!

I storstäder är trängseln problemet, längs Norrlandskusten är det avståndet. Snabba tågförbindelser kan undanröja det hindret och skapa helt nya förutsättningar för att få arbetsmarknader att växa ihop och i flera fall fördubblas. Något som i sin tur bidrar till fler jobb, högre löner och större skatteunderlag. I de större städerna i norra Sverige finns universitet och högskolor. På flera håll finns kompletterande kompetensbehov mellan centralorterna och de större mellanliggande orterna. Eftersom det är svårt att pendla mellan orterna leder det till att företag i området har brist på kvalificerad arbetskraft, medan människor med universitetsutbildning inte hittar jobb som matchar deras kompetens. Av det skälet är det angeläget att göra det möjligt att pendla, både för att kunna behålla befolkningen och klara kompetensförsörjningen.

Bättre pendling ger ett mer effektivt resursutnyttjande. Investeringar i utbildning, infrastruktur och realkapital utnyttjas bättre och minskar risken för kompetensflykt. Regionförstoring motverkar negativ befolkningsutveckling. Arbetslösheten ligger klart under rikssnittet på vissa orter och där är goda kommunikationer avgörande för detta.

Det är helt klart att storleken har betydelse när det gäller arbetsmarknadsregioner. Ju större arbetsmarknader, desto högre löner, högre produktivitet och högre grad av sysselsättning. Detta i sin tur får betydande effekter på skattekraft, BNP och så vidare. Det är inte heller försumbara mått utan i detta fall rör det sig om miljardtals kronor.

Visste du att...

90 procent av all järnmalm som används i Europa kommer från norra Sverige.

71 procent av Sveriges skogsresurser finns i norra Sverige.

Norra Sverige är en av få platser på jorden som redan idag kan erbjuda grön energi, elnät med hög kapacitet och el till ett lågt pris.

Norra Sverige är motorn i Sveriges ekonomi

I Norrbottens län planeras investeringar i industri, samhällsinfrastruktur och energi för drygt 200 miljarder kronor år 2020. I Jämtland sker stora satsningar på turismen. Norrbotten är det län som investerar mest inom industrin, med cirka 25 000 kronor per invånare och år. Motsvarande siffra för Gävleborgs län är 14 000 kronor per invånare och år. Siffrorna för riket är drygt 5 000 kronor och för Stockholm 3 000 kronor per invånare och år.

Norra Sverige har starkare tillväxt än södra Sverige och en stor del av Sveriges varuexport utgörs av malm- och skogsprodukter. Norrbotten har Sveriges i särklass största nettoexport av varor per anställd med 270 000 kronor. Norrbotten har också landets högsta bruttoregionalprodukt (BRP) per anställd och övriga regioner i norra Sverige ligger högt i jämförelse med övriga Sverige.

Näringslivet i norra Sverige består till stor del av gruvor, metallurgisk verksamhet, mekanisk industri, skogsbaserad industri och vattenkraft. Regionens största företag tillhör Sveriges viktigaste och mest lönsamma: LKAB, Boliden, SSAB, SCA och många flera. Nya basnäringar växer fram. Turismen omsätter nationellt närmare 100 miljarder kronor per år och växer kraftigt, inte minst i de nordligaste länen. Den digitala industrin är på stark frammarsch. IT-kluster finns i flera städer.

Berättelser från norr

Nya Ostkustbanan

Norrbotniabanan

 

250 km/h halverar restiderna

För att klara kompetens och godstransporter
behövs en järnväg som klara
snabbare, långa och tunga tåg.
Den Botniska korridoren erbjuder alla tre.

 

1 070 miljarder
i investeringar.

Norra och mellersta Sverige kokar!
Nu måste infrastrukturen hänga med.
Den Botniska korridoren kan byggas klart på kort tid!

 

För klimatet och för svensk ekonomi

Läs om Botniska korridoren ur nationellt perspektiv.

 

30 procent i medfinansiering från EU

Svårt att få ihop till alla investeringar?
Den Botniska korridoren kan medfinansieras upp till 50 procent från EU.
Den Botniska korridoren är viktigt stråk för hela EU!