Norra Sverige i gemensamt inspel till regeringen

30 mars, 2016

Sverige behöver hela Sverige – ett av dagens budskap från Norra Sverige till regeringen.
Idag presenterade landets planupprättare sina inspel till regeringen inför den kommande inriktningspropositionen för kommande nationell plan för 
infrastruktur.
De fem nordligaste länen deltog under gemensamt flagg, Norra Sverige.

“De största utmaningarna delar vi i hela Sverige och särskilt norra delen av landet. Våra inspel och synpunkter får betydligt större tyngd när vi tydligt visar att vi som utgör 60 procent av Sverige är överens” säger Elvy Söderström, ordförande för samarbetet Botniska korridoren.

I arbetet med nästa nationella plan för infrastrukturen 2018-2029 kommer regeringen i höst att presentera en inriktningsproposition. Det är inför denna som näringsdepartementet bjudit in till hearing som komplement till de skriftliga remissvar som bland annat samarbetet Botniska korridoren lämnat in.

Norra Sverige valde vid detta tillfälle att lyfta fram utvecklingen i vår landsända och dess betydelse för hela Sveriges ekonomi och utveckling. Transportsystemet i norra Sveriges funktion, kapacitet och tillförlitlighet avgör om Sverige ska kunna leva upp till sina ambitioner om lägre arbetslöshet, nyindustrialisering och ökad export. Den nationella infrastrukturpolitiken måste utgå från dessa mål, inte bara prognoser. Utan fungerande transportsystem för godstrafiken kan Sverige inte växa.

Samarbetet beskrev även hur den Botniska korridoren och dess viktiga anslutande stråk kopplar samman övriga Sverige och Europa med norra Sverige, Finland och Norge och dess råvaror, industri och besöksnäring. Samtidigt binder den ihop det pärlband av städer som ligger längs med stråken, halverar restiden och kan på så sätt kraftigt förstora arbetsmarknadsregionerna och säkra kompetensförsörjningen.

Utöver detta valde även den fem nordligaste länen att spela in:

Att vi måste ta hänsyn till utvecklingen i våra grannländer.
Att det europeiska signalsystemet, ERTMS, inte får orsaka snedvriden konkurrens
Att de som Trafikverket klassificerar som lågtrafikerade banor spelar en viktig roll och inte kan läggas ner
Att ökade anslag till underhåll inte räcker. Det krävs även förändrade prioriteringar.
Att tyngre och längre lastbilar är en viktig prioritering som måste skyndas på
Att våra europavägar måste hålla en hög standard, säkerhet och hastighet
Att de medel som tillskjuts länen för egen prioritering måste fördelas på ett sätt som är transparent

Läs underlaget till presentationen här:
beskrivning_gem_pres

Läs samarbetet Botniska korridorens gemensamma remissvar här:
RS-Inriktningsunderlag_Botniskakorridoren

© 2019 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

X