Norra Sveriges gemensamma prioritering inlämnad till regeringen

1 december, 2017

Sverige och Europa står inför stora klimat- och välfärdsutmaningar som transportsystemet har stor inverkan på. Norra Sverige har nu lämnat in till regeringen vilka åtgärder i järnvägen som vi tror krävs kommande år för att klara en hållbar tillväxt i hela landet. Vårt gemensamma remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2018-2029 har tre viktiga huvudbudskap:

Regeringen bör möjliggöra tidigare byggstart och färdigställande för Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och dubbelspåret Hallsberg-Mjölby, med 2030 som målår.

Men även de viktiga, snabba och mindre åtgärderna, i de anslutande stråken, elektrifiering Hällnäs-Lycksele, hastighetshöjande åtgärder på Mittbanan och ytterligare kapacitetsförstärkningar på Malmbanan måste genomföras för att klara järnvägens konkurrenskraft på både kort och längre sikt.

Regeringen måste skyndsamt ställa sig bakom norska och finska regeringens förslag om att inkludera norra Sverige, norra Norge och norra Finland i EUs utpekade transportkorridorer. Annars är risken stor att näringslivet och regioner i norr och viktiga investeringar som Malmbanan, Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan missar chansen att sprida sina innovativa lösningar och ta del av medfinansiering från EU.

Samarbetet lyfter även fram vikten av ett utökat samarbete i norden, att implementeringen av ERTMS inte får snedvrida konkurrensen eller slå ut järnvägen som alternativ och vikten av att utveckla Trafikverkets prognoser och kalkyler.

Sammanfattning svar på förslaget till Nationell plan och medskick till regeringen

  1. 1. Sverige och Europa står inför stora klimat- och välfärdsutmaningar som transportsystemet har stor inverkan på. De största investeringarna måste färdigställas snabbare, med 2030 som målår i enlighet med överenskommelsen inom ramen för TEN-förordningen.

Regeringen bör möjliggöra tidigare byggstart och färdigställande för Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och dubbelspåret Hallsberg-Mjölby.

Även de viktiga investeringarna i de anslutande stråken, elektrifiering Hällnäs-Lycksele och hastighetshöjande åtgärder längs Mittstråket som finns med i Trafikverkets +10 procent-förslag bör genomföras snarast möjligast.

2. Utvecklingen i Europa och våra grannländer har stor betydelse för våra prioriteringar.
Sverige bör skyndsamt ställa sig bakom Finland och Norges förslag om förlängda europeiska stomnätskorridorer för att säkra framtida medfinansiering och delaktighet.

Trafikverket bör ges i uppdrag att slutföra byggandet av omlastningscentralen i Haparanda för att förenkla gränspassage för godstrafik på järnvägen.

Trafikverket bör få i uppdrag att ta fram en gemensam nordisk trafikprognos.

3. Utbyggnaden av ERTMS får inte orsaka snedvriden konkurrens och orimliga krav.
Trafikverket bör inkludera medfinansiering till installation, utveckling och test av ombordutrustning för de operatörer som är verksamma på de ERTMS-utrustade banorna till dess att ERTMS är huvudregel.

4. Ge Trafikverket tid och resurser att förbättra kalkyler och prognoser.
Samarbetet kan inte nog poängtera vikten av att Trafikverket får tid och möjlighet att påskynda detta arbete eftersom det idag råder uppenbara brister i gällande modeller i både värderingen av godstransporter och underlag till prognoser som båda har stor betydelse för prioritering av investeringar och underhåll.

Läs hela remissvaret här: Samarbetet Botniska korridorens remissvar

Samtliga inlämnade remissvar finns även publicerade på regeringen.se

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X