Inga pengar från EU nu

1 oktober, 2018

CEF-kommittén Transport beslutade i förra veckan att säga nej till medfinansiering av bl a dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan, Norrbotniabanan sträckan Umeå – Dåva samt två andra järnvägsrelaterade ansökningar. 

Trafikverket arbetade intensivt med ansökan i våras och vi var tillsammans med berörda Brysselkontor också starkt engagerade. Därför är det en stor besvikelse att dubbelspårsutbyggnaden och övriga järnvägsrelaterade projekt inte beviljas medfinaniering. Trafikverket har sagt att de kommer att upprätta nya ansökningar i kommande utlysningar. Från bolagets sida kommer vi nu analysera vad det var som gjorde att ansökan inte beviljades, säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan.

Brister i samhällsekonomisk nytta – eller kalkyl.

Enligt uppgift är anledningen till att det blev nej att projekten inte uppvisar tillräckligt hög samhällsekonomisk nytta. Nya Ostkustbanans VD, Ingela Bendrot, pekar på att vi nu återigen ser nackdelarna med bristerna i  nuvarande kalkylmodeller. Två orsaker som hon ser kan ligga bakom brister i samhällsekonomisk nytta är snuttifieringen av etapperna, dvs att Nya Ostkustbanan delas upp i ett stort antal korta etapper, och en undervärderingen av godset i beräkningarna.

En ljuspunkt är att att regeringen i sin godsstrategi uppdrog åt Trafikverket att se över de nuvarande kalkylmodellerna, just med bakgrund av den kritik som vi och andra riktat mot modellerna, kommenterar Ingela Bendrot beskedet från EU.

FAKTARUTA
Connecting Europe Facility (CEF) är EU:s program för infrastruktur inom transporter, energi och telekom. För transportinfrastruktur har CEF en budget på 24 miljarder Euro under perioden 2014 – 2020. Merparten av medlen medfinansierar järnvägar, sjöfart, terminaler och infrastruktur för alternativa bränslen samt flygledningssystem. Högst prioritet har miljövänliga transportsystem, vilket innebär att de flesta medlemsländer inte kan söka finansiering för vägprojekt.

I den nu aktuella utlysningen gjorde Trafikverket fyra järnvägsrelaterade ansökningar:

Nya Ostkustbanan sträckan Stångån-Dingersjö samt Gävle hamnbana (29 milj €).
Norrbotniabanan sträckan Umeå-Dåva (30 milj €).
Södra stambanan sträckan Alnarp-Flackarp(58 milj €).
ERTMS fordonsutrustning (belopp ännu oklart).

Sverige har tidigare varit framgångsrika i att få stöd för infrastrukturprojekt. Samarbetet Botniska korridoren gjorde 2018 en sammanställning för norra Sverige som du kan läsa här:

https://bothniancorridor.com/wp-content/uploads/sites/6/2015/03/ten-t-och-cef-funding-norra-sverige.pdf

© 2019 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

X