Viktiga utskott i parlamentet röstade för korridorförlängningen

26 april, 2019

Vid ett gemensamt sammanträde mellan utskotten för Industrifrågor, forskning och energi (ITRE) samt transport och turism (TRAN) antogs den framförhandlade överenskommelsen om nästa CEF-förordning, CEF 2.

Omröstningen innebär att de utskott som ansvarar för frågorna även ställer sig bakom den föreslagna korridorförlängningen där två av EUs nio stomnätskorridorer förlängs till att inkludera den Botniska korridoren.

Ökade möjligheter till medfinansiering och aktivt deltagande

Att ingå i EUs stomnätskorridorer markera den Botniska korridorens betydelse för hela EUs utveckling. Korridorerna ska vara färdigställda till 2030 vilket ligger väl i linje med norra Sveriges prioriteringar för att färdigställa bland annat Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan.

Förutom att det öppnar för norra Sverige att aktivt delta i EUs arbete för att ställa om till ett hållbart gemensamt transportsystem så innebär det att Sverige fortsatt har möjlighet att söka medfinansiering till de åtgärder som planeras i norra Sverige.

Överenskommelsen omfattar alla delar utom budgetnivåer som kommer att behandlas i samband med hela EU-budgeten.

Läs mer på europaparlamentets webb: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190325IPR33168/meps-back-partial-deal-on-renewing-the-connecting-europe-facility

© 2019 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

X