Gemensam transportpolitik i EU avgörande!

11 juli, 2019

EU-kommissionen har begärt in synpunkter inom ramen för det offentliga samrådet om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). Samarbetet Botniska korridoren välkomnar möjligheten att lämna synpunkter på EU:s framtida utformning av transportpolitiken och svarar härmed i samrådet.

Sammanfattning av samarbetets synpunkter:

  • BK stödjer utvecklingen av ett sammanlänkat europeiskt transportsystem och välkomnar flernivåsamverkan och en tydlig involvering av regional och lokal nivå i utarbetandet av en ny framåtsyftande TEN-T-förordning.
  • BK välkomnar den föreslagna förlängningen av ScanMed- och North Sea–Baltic korridorerna norrut inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF).
  • BK efterfrågar tydligare krav, återrapportering och uppföljning av TEN-T-förordningen, för att säkerställa att regelverket efterföljs i praktiken.
  • BK efterfrågar synkronisering och geografisk anpassning av europeiska godskorridorer och stomnätskorridorer.
  • BK understryker vikten av att möjliggöra investeringar vid gränsövergångar i det övergripande nätet, även gentemot tredjeland.
  • BK understryker att samordning och driftskompatibilitet mellan stomnät och övergripande nät bör förstärkas, även i glesbefolkade områden.
  • BK förespråkar en översyn av TEN-T-kriterierna för att bättre stödja hamnarna i det övergripande nätet.
  • BK anser att de nordliga glesbefolkade områdena bör ha vidare kriterier för bidrag till investeringar i flygplatsinfrastruktur
  • BK förespråkar en bättre samordning mellan operatörer, fordonsförvaltare och myndigheter samt en gemensam modell för stöd till installation av ombordutrustning för ett fullständigt införande av ERTMS till 2030.

Klicka nedan för att läsa hela inspelet!

Botniska korridorens synpunkter i offentligt samråd om förordningen_slutversion

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X