Norrbotniabanan

Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå ansluter till Botniabanan, Malmbanan, Stambanan, Haparandabanan och det finska järnvägsnätet. Den nya kustjärnvägen binder ihop Sverige med Finland och nordvästra Ryssland, med sina enorma råvarutillgångar. Mer än hälften av Norrbotniabanans nyttor kommer från effektivare godstransporter för befintliga företag. Norra Sverige har många och tunga industrier som står för en stor del av landets nettoexportvärde, både direkt och indirekt via vidareförädling i mellersta och södra Sverige. För persontrafiken kommer Norrbotniabanan att medföra halverade restider mellan kuststäderna. Det ger bättre rekryteringsmöjligheter för företag och ökad valfrihet för människor.

Norrbotniabanans webbplats: norrbotniabanan.se

Kortfakta
Bansträckning:
27 mil Umeå-Luleå, med koppling till Malmbanan Luleå-Boden och vidare till Haparandabanan.

Kostnad:
Enligt Norrbotniabanan AB:s kalkyl är kostnaden 23 miljarder i prisnivå jan 2009.

Finansiering:
Finansiering kan erhållas från EU då NBB är identifierad som
del i det Europeiska stomnätet, core network, och är stödberättigade
enligt följande nivåer:
– för planering kan upp till 50% av kostnaden erhållas.
– för byggarbeten kan upp till 30% av kostnaden erhållas.

Är det samhällsekonomiskt lönsamt att bygga Norrbotniabanan?
Ja visst. Enligt Banverkets samhällsekonomiska kalkyl är Norrbotniabanan samhällsekonomiskt lönsam.

När ska Norrbotniabanan byggas?
De färdigställda förstudierna omfattar hela stråket Umeå-Luleå. Järnvägsutredningar pågår eller är helt avslutade för hela sträckan mellan Umeå och Luleå. Mer information finns via länken: Trafikverket
I dagsläget kan vi inte säga när hela banan kan stå färdig eftersom endast sträckan mellan Piteå och Skellefteå omnämndes i den nationella transportplanen våren 2010. Regeringen har gett i uppdrag till det nya Trafikverket att tillsammans med regionen och näringslivsintressenter pröva förutsättningarna för medfinansiering. Dessa diskussioner påbörjas hösten 2010. Kan dessa lösas kan arbetet med järnvägsplanerna omgående starta.

Fördelar för godstrafiken:
Ökad godskapacitet efterfrågas av industrin. Dagens maximala tågvikter är 1000-1100 ton. På Norrbotniabanan kan de ökas till 1600 ton. Det effektiviserar frakterna med 30 procent och ger samma standard som övriga Sverige. Avstånden minskar med 7-11 mil i många viktiga godsrelationer.

Fördelar för persontrafiken:
Halverade restider mellan städerna ger större arbetsmarknader och ökad tillgång till kultur, utbildning och samhällsservice.

Internationella fördelar:
Ansluter till Botniabanan, Malmbanan, Stambanan, Haparandabanan och det finska järnvägsnätet. Norrbotniabanan blir en länk mellan Europa och Barentsregionens rika tillgångar; malmer, mineraler, skog, olja och gas.

Norrbotniabanans webbplats: norrbotniabanan.se

© 2019 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

X