Nya Ostkustbanan

Nya Ostkustbanan ökar pulsen i Norrland, Sverige och Europa

Mellan Gävle och Härnösand, mitt i Sverige, finns en 27 mil lång järnväg med ett kurvigt, backigt och snart 100-årigt enkelspår. Ostkustbanan har blivit en flashals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och restiderna halveras. Istället för 6,5 timmar Stockholm – Umeå skulle det ta 3,5 timme! Sträckan Stockholm – Sundsvall skulle ta 2 timmar. Ett dubbelspår byggs i olika etapper och man börjar med de sträckor som ger störst nytta. Hela sträckan kan vara klar senast 2030. Genom Nya Ostkustbanan skulle norra och södra Sverige knytas ihop och Botniabanan integreras fullt ut i det nationella järnvägssystemet.

Läs mer på www.nyaostkustbanan.se eller i Nyttoanalysen för Nya Ostkustbanan (framtagen i samband med Sverigeförhandlingens utredning om järnväg i norr)

På nya Ostkustbanan skulle antalet tåg per dygn kunna öka från 70 till långt över 200. Ett tåg kan bära gods motsvarande 30 långtradare. Därför skulle dubbelspåret kunna avlasta E4:an med flera tusen lastbilar per dygn, och göra transporterna mycket mer klimatsmarta och med minskade koldioxidutsläpp. Här kan inte tågen gå lika tätt och inte lika ofta. Människor, kompetens, gods och tjänster får vänta. Enkelspåret måste byggas ut till dubbelspår – nya Ostkustbanan för att kunna möta nutidens och framtidens behov och krav på snabba, pålitliga och miljövänliga transporter.

– Nya Ostkustbanan med dubbelspår halverar restiden och fyrdubblar transporterna.
– Nya Ostkustbanan blir en central länk i den Botniska korridoren, en järnväg som gör att människor, industrier och företag kan växa och utvecklas.
– Järnvägen mellan Gävle och Härnösand är Sveriges längsta och mest belastade enkelspår.

Gemensam kraftsamling för dubbelspårig järnväg
I augusti 2015 bildade Region Gävleborg, Landstinget Västernorrland och kommunerna Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik ett gemensamt bolag för att påskynda utbyggnaden av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand. Projektet arbetar med aktiviteter som visar Norrland, Sverige och Europa vilken effekt en förbättrad kustjärnväg har för arbetspendlingen, kompetensförsörjningen, näringslivsutvecklingen och hela Sveriges tillväxt. Målet är att bidra till att påskynda beslutet att bygga en ny järnväg mellan Gävle-Sundsvall-Härnösand för att stå helt klar 2035.

Läs mer i Nya Ostkustbanans nyttoanalys: http://nyaostkustbanan.se/app/uploads/2016/10/Nyttoanalys_Nya_Ostkustbanan_slutversion_1-3_160527.pdf

Skynda på beslutet
EU-kommissionen har inkluderat sträckan i det prioriterade Europeiska järnvägsnätet-Core Network och är beredd att investera 20 procent av utbyggnadskostnaden för nödvändiga investeringar. Nu handlar det om att den svenska regeringen måste agera, prioritera och fatta beslut som gör nya Ostkustbanan verklig. Tycker du också att nya Ostkustbanan är en viktig satsning? Följ oss på Facebook och hjälp till att öka pulsen i beslutsfattandet!

– Trafiken väntas öka med 50 procent på sträckan, bland annat på grund av nyöppningen av Botniabanan som kommer norrifrån.
– Idag är tio mötesstationer mellan Gävle och Sundsvall delvis byggda. De nya mötesstationerna innebär att banan kan ta cirka tio fler tåg per dygn, men det påverkar inte restiderna positivt – snarare negativt.
– Restiderna har ökat konstant sedan 1996 då en resa mellan Stockholm och Sundsvall tog 3 timmar, samma resa tar idag nästan 4 timmar enligt tidtabellen. Nu riskerar restiderna att bli ännu längre.
– Kapacitetsökningen på 10 tåg per dygn räcker heller inte långt med tanke på den stora mängden gods som idag transporteras längs sträckan på andra sätt än via järnväg.

Regeringen annonserade i april 2014 att de vill påbörja en byggnation av nya Ostkustbanan. Nu finns 9 km dubbelspår söder om Sundsvall planerad att byggas mellan åren 2020-2025. Etappen ökar kapaciteten något, men påverkar restiden marginellt. Endast ett dubbelspår hela vägen mellan Gävle och Härnösand kan svara på marknadens efterfrågan av järnvägstransporter.

  • – Ett dubbelspår halverar restiderna och kan ta emot fyra gånger så mycket trafik som ett enkelspår.

Läs mer i Nya Ostkustbanans nyttoanalys: http://nyaostkustbanan.se/app/uploads/2016/10/Nyttoanalys_Nya_Ostkustbanan_slutversion_1-3_160527.pdf

Nya Ostkustbanans webbplats
nyaostkustbanan.se

Kontaktuppgifter
vd Ingela Bendrot
ingela.bendrot(at)nyaostkustbanan.se
076 600 21 21

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X