Atlantbanan

Atlantbanan som begrepp sträcker sig från Trondheim till Stockholm. Projektet har som uppgift att, stärka stråket Trondheim-Åre-Östersund-Ånge-Sundsvall/Ljusdal-Bollnäs-Gävle. Det gäller både infrastruktur och person-/godstrafik.

Mål med projekt Atlantbanan:
– Resandet med persontågtrafiken ska öka.
– Tågresandet uppfattas av kvinnor och män som ett attraktivare alternativ än bilresan.
– Service-, stödfunktioner och anslutningar förbättras och samordnas utifrån synsättet “hela resan.”
– Regional- och fjärrtågtrafiken kompletterar varandra i ett stabilt utbud.
– Godstransporternas andel på järnvägen ökar.
– Infrastrukturförbättringar genomförs utifrån identifierade brister.

Syftet med projektet är att stärka en hållbar regional utveckling inom den geografi som innefattas av Atlantbanan dvs Gävleborg, Västernorrland, Jämtland.

Förbättrad service för resenärerna på stationerna
Persontågtrafiken är mycket viktig för de som bor utmed järnvägssträckan och för näringslivet. Nuvarande persontågtrafik behöver ett ökat resande för att kunna uppnå en bättre ekonomi och därmed ge bättre förutsättningar att bibehålla och utveckla trafikeringen. Ett av projektets fokusområden är steg 1 (Tänk om) och steg 2 (Optimera) insatser för att kunna upprätthålla och utveckla befintlig persontågtrafik, såväl regionalt som för fjärrtrafiken.

Stationerna och den stationsnära miljöns utformning har också stor betydelse för hur resenärerna upplever resan. Projektet skall fästa särskild uppmärksamhet på stationerna som bytespunkt och kunna medverka till förbättrad service för resenärerna.

Satsningar på persontågtrafiken är uppdelade i tre områden:
– Resvaneundersökningar för att ta reda på kunskap och synpunkter kring tågresande.
– Turismen, skapa förutsättningar för att resa hållbart till turistmål.
– Offentliga och privata tjänsteresor med tåg.

Överflyttning av gods från väg till järnväg
Godstransporterna är ett annat viktigt mål för projektet och en del är att öka godstransporterna på järnväg till och från Trondheim. Det är också ett viktigt motiv för elektrifieringen av Meråkerbanan. För att få detta till stånd krävs en fungerande infrastruktur och ett aktivt arbete med konkreta lösningar på överflyttning av gods från väg till järnväg. Projektet måste kunna visa på fördelar för varuägare, speditörer och operatörer att öka järnvägstransporterna. Det kräver fortlöpande och konkret dialog med berörda parter.

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X