Samarbetet Botniska korridoren

Samarbetet Botniska korridoren ska arbeta med att stärka varumärket Botniska korridoren och att fortsatt vara väl etablerat på såväl nationell och Europeisk nivå, som transportkorridor och i debatt och diskussion om järnvägens framtid. Botniska korridoren är numera en del av EU:s stomnätverk för transporter som en direkt följ av tidigare projekts arbete. Det är av stor vikt att detta arbete fortsätter, både för att omsätta detta i praktisk handling på nationell nivå och för att Botniska korridoren kan inkluderas i Scandinavian-Mediterranean TEN-T Core Network Corridor.

På EU-nivå påbörjas i slutet av projekttiden en formell revidering av finansieringsinstrumentet för EU:s stomnätverk för transporter, CEF (Connecting Europe Facility). Det är i CEF som EUs högst prioriterade korridorer definieras. Botniska korridoren är en naturlig komplettering till dagens nio korridorer och projektet ska arbeta för att få stöd från företrädare och beslutsfattare på nationell och europeisk nivå för en förlängning av dagens korridorer med den Botniska korridorens hela sträckning.

Europaparlamentet och Kommissionen har skiftats efter beslutet om stomnätverket vilket bland annat betyder nya ledamöter i transportutskott och på kommissionen. I Sverige har vi en ny regering och riksdag och för att prioriteras på EU-nivå krävs nationell handling och Europeisk kännedom.

För bibehållen status och i slutet av projekttiden höja prioriteringen av Botniska korridoren, i paritet med dess betydelse för Sveriges och Europas utveckling och ekonomi, krävs ett aktivt arbete med uppbyggnad av ny kunskap, information och dialog på nationell och EU-nivå.

Huvudinriktning för projektet är att lyfta Botniska korridoren och dess ingående och anslutande projekt i den kommande nationella planen för transporter 2018-2029, och att höja Botniska korridorens status från inofficiell korridor i stomnätverket, till att ingå i Scandinavian- Mediterrenean-korridoren i den kommande revideringen av EUs stomnätskorridorer, 2018-2021 genom aktivt deltagande på EU-nivå. En inkludering i denna formella korridor innebär en betydligt högre prioritet och tillgång till mer EU-finansiering än om man endast är inkluderad i Core Network.

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X