Kostnader och vinster

INVESTERINGAR I NORR SKAPAR TILLVÄXT I HELA LANDET

Basindustrin, som baseras på malm och skog, är grunden för det svenska välståndet. Skogsnäringen är redan idag vår största exportindustri och Sverige står för en femtedel av EU:s konsumtion av sågade trävaror och 90 % av EUs järnmalm.

Basindustrierna står också för en betydande andel av tillväxten, BNP och nettoexportvärdet och är mycket viktig för den svenska och europeiska ekonomin.

Handel med råvaror är en strategiskt viktig fråga för EU med stor betydelse för framtiden.
Norra Europa spelar en stor roll för EU:s gruvbaserade industri och är också viktig för den skogsbaserade industrin.
Basindustrin visar fortsatt stark tillväxt. Potentialen för ytterligare tillväxt i framtiden är påtaglig tack vare de stora investeringar som pågår inom gruv- och skogsindustrin.

Norrbotten är det län som investerar mest inom industrin med ca 25 000 kr per invånare och år, jämfört med t ex Stockholm som bara investerar 3 000 kr per invånare och år. Näringslivet i norra Sverige består till stor del av gruvor, metallurgi, mekanisk industri, skogsbaserad industri och vattenkraft. Regionens största företag tillhör Sveriges viktigaste och mest lönsamma – LKAB, Boliden, SCA etc. Stålindustrin sysselsätter ca 18 000 personer och skogsindustrin cirka 58 000 personer. En gruvarbetare som får jobb sätter ytterligare 1-3 andra människor i arbete, inte minst i södra Sverige och ute i Europa. Det handlar om jobb i förädlingsindustrin (verkstäder etc.) inom bygg-, anläggning- och transport-, men också inom tjänstesektorn.

I många fall är transporter på järnväg i det enda alternativet, eftersom tillförlitlighet, frekventa leveranser och tidsfaktorn är avgörande för företagen för att minska kapitalbindning i varulager. Företagen är starkt beroende av ett välfungerande järnvägsnät för att inte förlora viktig konkurrenskraft.

Kapacitetsbrisen i korridoren är ett stort hot.

Trafiken har ökat kraftigt och förväntas öka ännu mer, samtidigt som transportsystemet, med begränsade åt- gärder, endast tål en mycket marginell ökning av trafiken (5-10 procent).

Effekten av begränsad transportkapacitet är långsam- mare tillväxt, vilket påverkar den europeiska förädlingsin- dustrin och dess tillväxt.

Uteblivna satsningar har kostat

De lokala arbetsmarknadernas storlekar har en stor betydelse för regionens utveckling. Med bättre kommunikationer finns fler jobb att söka, både i antal och typer av jobb. Med de avstånd vi har i norra Sverige betyder avsaknaden av snabba kommunikationer som kan kompensera avstånden högre arbetslöshet, lägre lönenivåer och som en följd av detta mindre skatteintäkter. Med en utbyggd Botnisk korridor hade norra Sverige idag har 11 000 fler i arbete och 40 – 50 miljarder mer i skatteintäkter under en 20-års period. Till detta ska kostnader till följd av kapacitetsbristen och brist i tillförlitlighet i järnvägsnätet för näringslivet räknas.

(Rapport: Regionförstoringens effekter – exemplet norra Sverige)

Tillsammans med kostnaderna för ett sämre klimat när de gröna, kapacitetsstarka, transporterna på järnväg valts bort till förmån för andra alternativ för både gods- och persontrafik blir uteblivna satsningar en stor belastning för ekonomin nu och i framtiden.

Ecotransit är ett europeiskt projekt med Green Cargo som en av grundarna. De har bland annat tagit fram en kalkylator för att kunna jämföra kostnader för olika transportslag på valfri sträcka. Kalkylatorn är fri att använda och nås på ecotransit.org

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X