Godstrafik

NORRA SVERIGES RÅVAROR VÄGER TUNGT I EUROPA

Tillgången på malm och skog är mycket viktig för Europas inre marknad och stora delar av råvarorna kommer från norra Sverige. Därför har EU prioriterat Botniska korridoren i EU:s mest strategiska transportnät.

Rapporter för fördjupning: Nationell godsstrategi och Råvaror för Europa

INDUSTRIELLA TRANSPORTER ÄR GLOBALA

De transporter som industrin utför är i hög grad globala och det svenska transportnätet är en del av ett större europeiskt och globalt system där godset inte känner några gränser. Över 90 procent av EU:s järnmalm utvinns i Norrbotten. Malmen hör till de renaste i världen och lönsamheten är mycket stor. Sverige är också världens näst största exportör av papper, massa och sågade trävaror. Skogsindustrin exporterar till många länder i hela världen och den utom- europeiska andelen ökar.

Över 90 procent av EU:s järnmalm utvinns i Norrbotten

BOTNISKA KORRIDOREN ÄR PRIORITERAD AV EU och den svenska regeringen

Botniska korridoren är ett av de transportstråk som identifierats som av särskild betydelse för EU:s kommunikationer, speciellt avseende Europas råvaruförsörjning. Sedan 2013 ingår Botniska korridoren i EUs stomnätverk för transporter (TEN-T Core network) som är en överenskommelse mellan EU och de nationella regeringarna. Tillsammans med Malmbanan utgör Botniska korridoren den nordligaste delen av detta atomnätverk som ska vara färdigbyggt till 2030.

VISSA GODSTRANSPORTER MÅSTE GÅ PÅ JÄRNVÄG

De allra flesta företag behöver kombinationen bil, båt och tåg för att klara alla sina behov. Att flytta godstransporter från järnväg till lastbil är svårt. En stor del av godset är för tungt eller stort för att fraktas med bil.

Att flytta transporter från tåg till båt är också svårt. Järnvägen kan, till skillnad från båt, tillgodose marknadens krav på ”just-in-time” och korta ledtider för dyra produkter. Idag går en stor del av trans- porterna av Sveriges viktigaste naturtill- gångar – skog och malm – på järnväg.

BOTNISKA KORRIDOREN ÄR GODSPULSÅDERN

Botniska korridoren är den dominerande trans- portleden för gods i norra Europa. Transport- erna genereras ofta i den råvarutunga Barents- regionen, transporteras ner längs den svenska norrlandskusten till vidareförädling i södra och mellersta Sverige och sedan vidare ner mot marknaderna och ytterligare förädling på fabriker i Europa.

VIKTIGT MED KONKURRENSKRAFT PÅ EN GLOBAL MARKNAD

De svenska företagen måste ha effektiva och pålitliga logistik-och transportkedjor för tyngre gods för att klara den tuffa internationella kon- kurrensen. Avstånden, risken för störningar, kostnadsgenererande avgifter och skatter är exempel på utmaningar som drabbar den svenska industrin. En balans som ger konkur- renskraft är en förutsättning.

AVSTÅNDEN ÄR MYCKET LÅNGA FÖR SVENSKA FÖRETAG

Avståndet till marknaderna i Europa, Asien och Mellanöstern är stort och ger ett betydande av- ståndshandikapp. Transporterna är integrerade i produktionskedjan från råvara till vidareförädling och slutprodukt. Lagerhållningen minskar och ”just-in-time-principen” har fått allt större betydelse.

TRANSPORTEKONOMI OCH TILLFÖRLITLIGHET ÄR AVGÖRANDE

Logistik- och produktionskedjorna har korta tidsramar och är beroende av kontinuerliga och effektiva flöden. Bastuträsk låter långt borta men när störningar uppstår där, på ett enkelspår utan möjlighet till omledning, så drabbas enormt många transporter ner mot fabrikerna i söder. Det handlar om stålet på väg mot Borlänge, om kopparn på väg till Helsingborg. Effekten av ett stopp är stor och större avbrott skapar betydande effekter i alla led. Allt hänger ihop.

SVAJIGA TRANSPORTKOSTNADER

För vissa företag utgör transportkostnaderna 20 procent av den totala produktionskostnaden. Företagens transportkostnader är en avgörande faktor för hur ett företag kan klara sig i den in- ternationella konkurrensen. Avstånden i sig är ett grundproblem men också andra faktorer spelar in som planerna på att fyrdubbla banav- gifterna, effekterna av svaveldirektivet etc.

STÖRNINGAR KOSTAR PENGAR

Tillförlitligheten till trafiksystemet anger företagen själva annars som det största problemet. Banor som har stängts på grund av urspårningar, förseningar på grund av andra störningar är situationer som kan skapa mång- miljonförluster för företag som ska leverera i tid till förädling och marknad. Godset är ofta värdefullt och stora delar av företagens lager och kapital finns i transportsystemet, inte minst förädling av malmbaserade produkter är förknippat med stor kapitalbindning och därmed kostnader.

SVAVELDIREKTIVET ÖKAR TRYCKET PÅ JÄRNVÄGEN

Med skärpta miljö- och klimatkrav ökar efterfrågan på järnvägstransporter ytterligare. Från
1 januari 2015 skärptes kraven på svavelhalten i marina bränslen i Östersjön och Nordsjön. Kraven skärps mer här än i farvatten som svenska företag konkurrerar med. De ökade kostnader som direktivet medför kan innebära att transporter flyttas från sjöfart till väg och järnväg. Men järnvägen har idag inte kapacitet att ta emot den ökade trafiken. Det begränsar expansionsmöjligheterna och gör företagen mer utsatta för konkurrens från företag i andra länder.

Läs mer i rapporterna Nationell godsstrategi och Råvaror för Europa !

© 2020 Bothnian Corridor   |   Webbplats av Lilla producenten

Häng med på resan!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag för att hålla dig uppdaterad om det senaste i arbetet för att möjliggöra att Sverige och EU kan fortsätta ta del av det vi skapar i norra Sverige, Norge och Finland.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

reCAPTCHA
Skickar

71 procent av Sveriges yta. 60 procent av allt transportarbete på järnväg (i ton). 90 procent av EUs produktion av järnmalm. Världsledande inom allt från föräldraledighet till turism, tjänster, innovationer och industri. En perfekt tågregion med några flaskhalsar vi är på väg att bygga bort såsom dubbelspåret på Nya Ostkustbanan och kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

 

 

 

X