Vår vision

Vårt mål är en klimatsmart och effektiv järnväg hela vägen från södra Europa upp till nordligaste Sverige med effektiva anslutningar till Finland och Norge via våra tvärstråk. Genom det Europeiska stomnätet, där bland annat sträckan Gävle–Luleå utpekas, knyts medlemsländerna samman. Arbetet har redan påbörjats, redan nu byggs det för fullt runt Sundsvall och Umeå. Snart inleds arbetet med att bygga dubbelspår från Gävle och norrut.  Att slutföra den Botniska korridoren är en av de mest effektiva klimatinsatserna som Sverige kan göra i närtid. Norrbotniabanan – en helt ny järnväg – byggstartades 2018. Vi kräver att hela Norrbotniabanan, det vill säga hela sträckan Umeå–Luleå färdigställs. På Ostkustbanan pågår stora och viktiga investeringar i järnvägssystemet. Det handlar om att ersätta dagens enkelspår med dubbelspår. Vi kräver att hela utbyggnaden av dubbelspår på hela sträckan Gävle–Härnösand genomförs. Med Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan på plats skulle Sverige få en helt ny stambana hela vägen mellan Uppsala och Umeå.

Botniska korridoren är ett samarbete mellan regionerna i norra Sverige. Vårt mål är att stärka hela Sverige genom att bygga ut den Botniska korridoren – kustjärnvägen från Gävle till Luleå – samt godsstråket genom Bergslagen. Men även de viktiga tvärstråken som binder samman oss med Norge och Finland. På så sätt öppnas för klimatsmart export och import mellan Sverige och resten av EU.

Därför behövs Botniska korridoren

Botniska korridoren förenar norra och södra Europa
2013 pekade EU tillsammans med sina medlemsländer ut ett stomnät för transporter. Stomnätet knyter samman medlemsländerna och öppnar för klimatsmarta och bekväma tågtransporter inom hela EU.  När Botniska korridoren står klar går det att åka snabbt och bekvämt med tåg genom hela Europa till nordligaste Sverige. Botniska korridoren fortsätter in på den finska sidan, vilket också stärker banden med vårt östliga grannland.
Export och import på klimatsmart järnväg
Alla är överens om att mer gods måste gå på järnväg. Men idag är det fullt på spåren, godset får inte plats. Varje dag går tusentals lastbilar från norra Sverige ner till kontinenten. Det vill vi ändra på. Med Botniska korridoren skulle långväga gods gå på järnväg istället för på våra vägar. Bra för klimatet!
Botniska korridoren gör Sverige större
Sverige är EU:s tredje största land. Här finns mycket att upptäcka och uppleva. Men det är svårt att resa klimatvänligt från andra EU-länder till Sverige. Vi vill att hela Sverige ska öppnas upp. För upplevelser och möten, till natur och och vita vidder. Vi vill att turistnäringen ska växa ytterligare och ge jobb och framtidstro i hela Sverige.
Botniska korridoren halverar restiderna
När Botniska korridoren är utbyggd kommer restiderna att halveras. En resa som idag tar åtta timmar tar då fyra! Det gör att du kan pendla till ett jobb på en annan ort, men också till vänner, kultur- och fritidsaktiviteter.  Idag görs 1 800 000 flygresor från Stockholm till och från Umeå/Östersund/Sundsvall. Beräkningar visar att 1 000 000 av dessa skulle göras med tåg istället när restiderna halverats. Därför är Botniska korridoren en av de viktigaste och mest effektiva klimatåtgärderna just nu.

Det här är norra Sverige

I Norra Sverige bor 1,5 miljoner människor. Här finns några av Sveriges mest expansiva och lönsamma råvaruföretag, och många nya innovativa företag. Över 1 000 miljarder kronor investeras kommande år i nya industrier, besöksnäring, tjänstesektor, energisektor och i att ställa om till mer hållbar utveckling. Norra och mellersta Sverige kokar!

Ett ömsesidigt beroende

Sverige är ett exportberoende land men det är inte det enda som gör att vi måste kunna transportera varor över gränser. Idag är den mesta produktionen uppdelad i kedjor där delar som produceras på en plats sätts samman på en annan. Hela EU:s industri hänger samman i produktionskedjor, där vi i norra Sverige har en stor betydelse även för exempelvis tyska jobb. Men även EU:s råvaruförsörjning kommer till stor del från de nordliga delarna av Europa. Så mycket som 90 procent av EU:s produktion av järnmalm kommer från Norrbotten och vart tionde papper i EU-länderna kommer från Sverige. En stor andel av den förnyelsebara råvaran som bli allt viktigare växer i Sverige och Finland.

Innovationsledande men långt till de stora marknaderna

Norra Sverige är innovationsledande med världsledande verksamheter. Där utvecklas nya produkter av kompetenta och innovativa medarbetare. En stor utmaning är att de stora marknaderna ligger långt borta. Därför är hållbara transporter med hög kapacitet särskilt viktigt i norra Sverige. Vi har dessutom en mindre befolkning vilket gör det än viktigare med snabba tåg som kan förstora arbetsmarknadsregionerna. Varken bil eller lastbil kan möta dessa behov, vilket gör att just järnvägen spelar en ännu viktigare roll.

Bristande kapacitet hämmar utvecklingen

Kapacitetsbristen på godsstråket längs Bottenviken och genom Bergslagen är en broms i utvecklingen, inte bara i norr utan i hela landet. Mellan Gävle och Härnösand (26 mil) trängs tågen på ett enkelspår och mellan Umeå och Luleå (27 mil) går järnvägen fem mil in i landet, långt från företag och tätorter. Idag tar det 40 minuter längre att åka från Sundsvall till Stockholm än vad det gjorde för tio år sedan.

En viktig del av Sveriges, Norges, Finlands och EU:s transportsystem

EU har insett vikten av Botniska korridoren för Europa och den har prioriterats i Core Network, det viktigaste europeiska stomnätet för transporter. Som ytterligare ett bevis på Botniska korridorens betydelse har EU och Sveriges, Norges samt Finlands regeringar beslutat att stråket ska ingå i EU:s mest prioriterade korridorer; EU:s stomnätskorridorer för transporter, Core Network Corridors. I Sverige ingår även Västra och Södra stambanan samt stråket upp till Oslo från Göteborg. Trots det går den nödvändiga utbyggnaden för långsamt. Det vill vi ändra på.

Under senare år har tågresandet ökat i rekordtakt. Regionaltågtrafiken växer snabbt och slår resanderekord. Sträckan Stockholm–Sundsvall–Umeå är SJ:s tredje viktigaste snabbtågssträcka och den med absolut störst trafiktillväxt. Under senare tid är de flesta avgångar fullbokade och Trafikverket varnar för att kapaciteten nu nått taket. Det finns helt enkelt inte plats för fler tåg.

Därför är det viktigt att påskynda utbyggnaden av järnvägen längs Norrlandskusten och de anslutande stråken, men också för att mer gods ska kunna gå på järnväg hela vägen från nordligaste Europa ner till de sydligaste.

Läs mer

Några exempel på de stora investeringar som görs i norra Sverige (totalt 1 095 miljarder):

Här kan du läsa mer om pågående, planerande och kommande behov av investeringar i järnvägen i norra Sverige

250

Hastigheten för järnvägen mellan Gävle och Luleå i framtiden. Dubbelspåren på Nya Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand, liksom den nya Norrbotniabanan byggs för 250 km/h.

30

är den möjliga medfinansieringen från EU som prioriterat stråk för hela EU!