Skip to main content
250 km/hNationell planNorra och mellersta Sverige

Framåtsyftande beslut för att analysera behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen

By 24 september, 2021 No Comments

Trafikverket har av regeringen fått i uppdrag att analysera behovet av åtgärder i transport infrastrukturen med anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län.

Styrgruppen för Botniska korridoren anser att detta är ett mycket positivt besked och ser fram emot en dialog med Trafikverket inom arbetet med genomförandet av detta uppdrag. Vid presskonferensen då uppdraget presenterades benämnde  infrastrukturminister Tomas Eneroth detta enligt ”Jag tror att det här välkomnas. Av näringslivet – av inte bara av företrädare för norra Sverige utan faktiskt för hela Sverige”.

Trafikverket ska bland annat analysera vilka eventuella brister och flaskhalsar som kan uppkomma i transportsystemet med anledning av de företagsetableringar och företagsexpansioner som pågår eller planeras samt, utifrån den samhällsomställning som sker till följd av dessa processer, föreslå åtgärder för en långsiktigt hållbar transportförsörjning och transportinfrastruktur. Även om det är motiverat tidigarelägga åtgärder i den gällande nationella planen ska analyseras och vid behov ska andra åtgärder föreslås. 

Trafikverket ska redovisa uppdraget senast den 22 november 2021. Senast åtta dagar senare den 30 november ska Trafikverket presentera förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Ta del av hela uppdraget på regeringens hemsida – länk.

Leave a Reply