Skip to main content
Nationell planNorra och mellersta SverigeNyheter

Gemensamt inspel till Trafikverket om större företagsetableringar och företagsexpansioner

By 2 november, 2021 november 3rd, 2021 No Comments

Den 1 november skickade handelskamrarna i norra och mellersta Sverige tillsammans med Botniska korridoren in ett gemensamt medskick till Trafikverket inom uppdraget att analysera behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen med anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbottens län.

Elvy Söderström

– Regionpolitiker och handelskamrar är överens. Den gröna omställningen kräver också gröna transporter. Allt annat är ett misslyckande, säger Elvy Söderström, ordförande för Botniska korridoren.

Bakgrunden till medskicket är att Trafikverket den 23 september fick i uppdraget ”Uppdrag att analysera behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen med anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län” som ska redovisas 22 november. Den 28 oktober arrangerades ett informationsmöte om pågående arbete, där regionerna Norrbotten och Västerbotten samt Botniska korridoren redogjorde för sina perspektiv. Fram till 1 november erbjöds aktörer att göra skriftliga medskick på Trafikverkets arbete

Budskapet i medskicket till Trafikverket är enkelt, det behövs ett systemperspektiv för att möta dagens utmaningar inom infrastrukturen. Om de främsta bristerna i transportinfrastrukturen inte åtgärdas kan transportkostnaderna inte bli konkurrenskraftiga på järnväg. Samhällsomvandlingen som sker i norra och mellersta Sverige är bara början och det som särskilt behöver beaktas inom infrastrukturen är inte avgränsat till Norrbotten och Västerbottens län. Transporterna genom hela Sverige behöver beaktas för att näringslivets stora satsningar på mer än 1 070 miljarder ska kunna resultera i konkurrenskraftiga företag som är en viktig del av Sveriges exportindustri. Vidare pekar medskicket på att kommande nationell plan för transportsystemet inte kommer att lösa alla frågor. Därmed bör Trafikverket i sin redovisning bland annat ha med en beskrivning av lämpliga åtgärder inom infrastrukturen som kan genomföras via en alternativ organisering för genomförandet, motsvarande byggandet av Botniabanan.

Nedan de huvudsakliga punkterna i medskicket från handelskamrarna och regionerna i norra och mellersta Sverige i samverkan med Botniska korridoren.

Trafikverket bör i sin redovisning:

  • ta in hur industrins utveckling påverkar transporter i hela mellersta och norra Sverige och de gränsöverskridande stråken.
  • tydligt redovisa hur stomnätskorridoren kan byggas färdigt till 2030.
  • särskilt beakta möjligheten till medfinansiering från EU – särskilt med anledning av den nu förlänga stomnätskorridoren.
  • särskilt redovisa hur överflyttning och en stärkt sjöfart längs hela Norrlandskusten kan utvecklas.
  • särskilt beskriva förutsättningarna och infrastrukturåtgärder som krävs för att möjliggöra regionförstoring.
  • särskilt beskriva hur genomförandet av infrastrukturåtgärder kan bli effektivare genom en bättre samverkan mellan aktörer och i delar uppdaterat regelverk.
  • ge en samlad bristbeskrivning över transportinfrastrukturen i norra och mellersta Sverige.
  • beskriva lämpliga åtgärder som kan genomföras via en alternativ organisering för genomförande, motsvarande Botniabanan AB.
  • beskriva inom frågor om finansiering innehålla erfarenheter och medskick från pågående uppdrag till Statskontoret att utvärdera tidigare förhandlingar.

Ta del av hela medskicket
Ta del av hela medskicket till Trafikverket här, bilderna från informationsmötet här och uppdraget på regeringen.se.

Botniska korridoren bidrar med kunskap

Sedan tidigare har Botniska korridoren tagit fram ett antal rapporter som bör vara av intresse för Trafikverket att ha med i arbetet med aktuellt uppdrag.

Kickstarta Sverige!
Rapport om infrastrukturåtgärder i norra och mellersta Sverige som gynnar välfärden, ekonomin och klimatomställningen och som kan påbörjas och slutföras de närmsta åren för att kickstarta Sverige.
Läs mer – pdf öppnas i nytt fönster

Ett järnvägsnät för 250 km/h för hela Sverige
Ett förslag till ny målbild för Sveriges järnväg med en potential att flytta 2,6 miljoner flygresenärer till tåget och inkludera 1,1 miljoner fler medborgare i arbetsmarknadsregioner med fler än 100 000 jobb, så kallade självförstärkande regioner.
Läs mer – pdf öppnas i nytt fönster

Kommande rapport – under november månad kommer Botniska korridoren presentera en rapport som är en fallstudie tre transportupplägg som går både inom Sverige och vidare utanför landets gränser. Med det hur vi kan se att transportkostnader kan komma att utvecklas över tid. De tre transportupplägg som kommer att redovisas i rapporten är Eskilstuna-Luleå, Skellefteå-Wuppertal samt Älvsbyn-Falköping.

 

Leave a Reply