Skip to main content
Nyheter

Kristdemokraterna backar upp Botniska korridoren

Inom kort inleder riksdagen behandlingen av infrastrukturpropositionen. Oppositionspartierna har haft ett par veckor på sig att ge sina synpunkter och lägga fram sitt eget förslag. Kristdemokraterna fokuserar på fungerande järnväg i hela landet och säger nej till höghastighetsbanorna. 

Kristdemokraterna tar också upp den viktiga frågan om godstransporterna. Ett av deras viktigaste krav är att etablera ett fungerande godsstråk genom Sverige. Partiet skriver att ”Svensk politik för järnvägen har länge präglats av att man bygger enskilda sträckor utan att bygga färdigt själva stråken vilket gör att vi inte får ut full samhällsnytta ut av gjorda investeringar. Under senare år har det skett förbättringar i delar av Norrland samt runt Stockholm, men för att gods skall kunna gå med tåg hela vägen ifrån Norrland ner till Göteborgs hamn och senare när den dansk-tyska förbindelsen Fehmarn bält är färdigbyggde hela vägen till Tyskland och övriga Europa behövs NorrbotniabananOstkustbanan, Alingsås-Göteborg att alla bli klara i kombination med en skyndsam utredning av Europaspåret med koppling till Danmark.”

Magnus Jacobsson,

Magnus Jacobsson, trafikpolitisk talesperson för KD och förste vice ordförande i Trafikutskottet.
Foto: Kristdemokraterna

–Vi ser den snabba och starka utveckling som sker i den norra halvan av Sverige. Det är viktigt att staten nu matchar upp näringslivets rekordinvesteringar med konkurrenskraftiga och klimatvänliga transporter. Det är därför vi föreslår en mycket tydlig satsning på järnvägen. Genom att få starka godsstråk hela vägen från Luleå via Umeå och Sundsvall och vidare ned mot Göteborgs Hamn alternativt till kontinenten via Skåne kommer  godstrafiken på järnväg få en väsentligt stärkt konkurrenskraft i förhållandet till vägtransporterna. Något som skapar en sund konkurrens på transportsidan och gynnar svensk industri. I nuläget är dessutom godstransporter på räls det mest klimatvänliga färdmedlet för gods, säger Magnus Jacobsson trafikpolitisk talesperson för KD och förste vice ordförande i Trafikutskottet.

Kristdemokraternas järnvägspolitik har en tydlig inriktning mot att bygga ut ett fungerande järnvägsnät i hela Sverige. Enligt beslut vid Kristdemokraternas riksting  ska partiet ”verka för en fortsatt upprustning av befintliga järnvägar, samt utbyggnad av nya sträckor som behövs för att öka kapaciteten och funktionaliteten i det svenska järnvägsnätet. I beslutet står också  ”att KD ställer sig negativa till Sverigeförhandlingens förslag om nya banor för höghastighetståg”.

– Vi vill utveckla den svenska järnvägen så att den kan spela större roll för mobilitet, miljö och tillväxt utan att fastna i ett projekt som partiet uppfattar som dyrt och med otillräcklig samhällsnytta i förhållande till kostnaden. I stället för att ensidigt fokusera på orimligt dyra höghastighetsbanor har vi valt att se till de behov som finns. De behov som vi vill lyfta fram handlar dels om godstransporterna som beräknas öka med 50 procent under de kommande decennierna, dels pendlingen som också väntas öka. Inget av dessa problem kommer att lösas genom att satsa hundratals miljarder på nya höghastighetsbanor. Istället krävs investeringar i godsstråk och i förbättrad kollektivtrafik.  Vi har bland satsat 55 miljarder på Länsramarna, vilket är 6 miljarder mer än regeringens satsning, säger Magnus Jacobsson.

KD har i flera sammanhang efterlyst breda samtal om framtidens järnvägssystem istället för ensidiga samtal om höghastighetsbanor. Förra året skrev Jakob Forssmed ekonomisk politisk talesperson för KD tillsammans med Magnus Jacobsson i SvD ”Vi deltar gärna i sådana breda samtal om, planering och finansiering av förbättrad järnvägsinfrastruktur och förbättrad kapacitet för gods- och persontrafik i hela Sverige, för växande arbetsmarknadsregioner och också mellan de nordiska länderna.”

– Dagens järnvägsinfrastruktur lider av brister i underhåll samt kapacitet. Trots dessa problem ökar resandet med tåg vilket är glädjande. Det är dock inte möjligt att fortsätta med denna positiva utveckling om vi inte lyckas med att rusta upp banorna samt bygga ut infrastrukturen och vi nu hoppas få till stånd en sådan diskussion i Trafikutskottet under våren, avslutar Magnus Jacobsson.

One Comment

Leave a Reply