Skip to main content
Nyheter

Moderaterna ställer sig bakom Botniska Korridorens krav på järnväg för 250 km/h i hela landet

För att säkra tillväxten i hela landet och samtidigt bidra till minskade utsläpp behöver Sverige en välfungerande och modern järnväg som klarar av snabbare, tyngre och längre tåg som kan transportera människor och gods på ett effektivt sätt.

 

Moderaterna säger nu ja till att bygga ny järnväg, men nej till att bygga nya separata stambanor för höghastighetståg. Partiet vill se en långsiktig ambitionen att kunna köra tåg på de stora stråken genom Sverige i 250 km/h. Visionen 250 km/h inkluderar pendling och gods genom hela Sverige vilket enligt partiet är klokt utifrån både ekonomi och hållbarhet.

Maria Stockhaus, Moderaternas trafikpolitiska talesperson Foto: Sveriges riksdag

– Vi vill istället prioritera underhåll, godsflöden samt att bygga bort flaskhalsar vid de stora pendlingsstråken. Då säkerställer vi att hela Sverige har en fungerande infrastruktur, säger Maria Stockhaus, Moderaternas trafikpolitiska talesperson.

I Moderaternas motion till riksdagen poängteras den långsiktiga ambitionen för Sveriges järnvägsinfrastruktur. Partiet vill stärka befintlig järnväg genom att fokusera på underhåll. De vill säkerställa flödet för gods och resande i hela Sverige genom att bygga bort flaskhalsar. De vill också se till att påbörjade infrastrukturinvesteringar byggs klara i sin helhet. Moderaterna vill att tåg med hastighet av 250 km/h ska kunna köra på de stora stråken genom landet. Enligt Trafikverket finns det god potential att uppnå denna hastighet i stora delar av järnvägsnätet mellan Malmö och Skellefteå och den beräknade samhällsnyttan är hög. Trafikverkets analys bygger dock på att beräkna sådant som redan finns i plan och sedan tillföra ytterligare några miljarder för att uppnå 250 km på fler sträckor. Ytterligare medel kommer att behöva tillföras för att skapa sammanhängande stråk för 250 km/h.

Investeringen kommer enligt Moderaterna att kosta 40 miljarder varav 20 av dessa är nybyggnation. Övriga 20 miljarder är investeringar i befintlig järnväg som sannolikt måste göras nästkommande planperiod för att säkerställa förutsättning för pendling och ett ökat krav på godstransporter. Moderaterna satsar 13 miljarder mer på drift och underhåll av järnvägen än regeringen. De vill fullfölja satsningarna på järnväg som anses viktiga och lönsamma, exempelvis Ostlänken och Västra stambanan. De vill också satsa på sträckan Oslo – Stockholm och på så sätt stärka både kapaciteten, tillgängligheten och stimulera tillväxt och jobb.

– Byggandet av nya stambanor för höghastighetståg beräknas kosta minst 300 miljarder kronor. Byggandet kommer att kräva enorma mängder byggmaterial och genererar stora mängder koldioxid. Först runt år 2050 skulle de kunna bli klimatneutrala. Byggandet av de nya stambanorna riskerar att bygga upp en klimatskuld de närmaste decennierna. Samtidigt så håller alla trafikslag på att ställa om i en takt där de med största sannolikhet är klimatneutrala innan år 2050. Det innebär att höghastighetståg riskerar att skada klimatet i en omfattning som aldrig kommer att kunna hämtas igen givet den snabba utveckling som sker mot fossilfritt, säger Maria Stockhaus avslutningsvis.

 

Här finns möjlighet att läsa hela motionen.

Leave a Reply