Skip to main content
Nyheter

Nya Ostkustbanan nyckel till grön
omställning av Sverige

By 24 september, 2021 No Comments

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, infrastrukturminister Tomas Eneroth och Region Västernorrlands infrastrukturstrateg Henric Fuchs, var några av de som deltog på konferensen.

”Den revitalisering av befintligt näringsliv och den nyindustrialisering som pågår i norra Sverige är av historiska proportioner. För att klara den gröna omställningen och för att vi ska kunna stärka den svenska konkurrenskraften behövs mer än riktade stöd eller skattelättnader – vi måste bygga ny infrastruktur.” Det var budskapet från Nya Ostkustbanan på Trafikverkets välbesökta konferens i förra veckan, förmedlat av infrastrukturstrateg Henric Fuchs från Region Västernorrland.

Den 16 september deltog Nya Ostkustbanan, som enda infrastrukturprojekt, på Trafikverkets välbesökta konferens om gods på sjövägen. Arbetet är en del av regeringens godsstrategi och syftet med konferensen var att följa upp arbetet och att lyfta fram goda exempel.

Den godsrapport som Nya Ostkustbanan presenterade i april har skapat stort intresse runt om i landet och i EU. Det var också analyserna och resultaten från godsrapporten som stod i fokus i Nya Ostkustbanans punkt på programmet.

På konferensen lyftes vikten av att kombinera det strategiska och långsiktiga planarbetet med konkreta åtgärder i närtid. Sjöfarten ökar i betydelse och intermodalitet är avgörande för att gods ska kunna lastas om och transporteras med olika trafikslag, exempelvis med tåg. Talarna och paneldeltagarna lyfte särskilt samverkan och dialoger med varuägarna för att mer långväga godstransporter ska kunna lyftas från väg till järnväg och sjöfart.

– Vi fokuserar på helheten och ser Nya Ostkustbanan som en vital del i ett nationellt och europeiskt transportsystem, varför vi också har varit med och arrangerat varuägardialoger, tagit fram rapporter som den om gods. Kustjärnvägen mellan Gävle–Härnösand (Västeraspby) är en flaskhals och den svagaste länken i det nationella transportsystemet vilket också tydligt framgår i godsrapporten, tillägger Fuchs.

Rapporten pekar bland annat på att Sveriges handel med östra EU har ökat kraftigt under en längre tid, en trend som verkar hålla i sig och förstärkas med tiden. Samtidigt görs det stora investeringar i infrastrukturen och tillverkningsindustrin i östra EU och dessutom byggs nya transportvägar upp, exempelvis järnvägskopplingar mellan Tyskland/Polen och Kina samt mellan Turkiet – Ukraina och Polen.

– Norra Sverige och östra EU stärker sina positioner som EU:s industriella motor. Mängden gods kommer öka markant, 50 procent på 20 år enligt Trafikverket. Vi har en stor överkapacitet i våra hamnar mellan Stockholm och Luleå som vi kan, vill och behöver använda, men för att kunna göra det behöver vi bygga Nya Ostkustbanan nu, menar Fuchs.

Två regeringar (2014 och 2018) har tillsammans avsatt drygt 8 miljarder kronor till utbyggnaden av dubbelspår på Nya Ostkustbanan och arbetet med utbyggnaden har påbörjats söder om Sundsvall. För att Nya Ostkustbanan ska kunna byggas ut i sin helhet behövs ytterligare cirka 31 miljarder kronor avsättas. EU fattade i somras beslut om att inkludera Nya Ostkustbanan i det europeiska stomnätet vilket innebär att Sverige kan få upp till 50 procent i medfinansiering till utbyggnaden. Det krävs dock att regeringen fattar ett sådant beslut (om utbyggnad i sin helhet).

– Nästa vecka träffar vi EU:s samordnare för stomnätskorridoren Pat Cox, europaparlamentariker, riksdagsledamöter med flera i Stockholm och Linköping för att diskutera just detta. De oöverträffade investeringarna som sker i norra Sverige måste matchas med satsningar på kustjärnvägen som har kopplingar till sjöfarten för att vi ska klara omställningen till fossilfrihet och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften, avslutar Fuchs.

 

Leave a Reply