Skip to main content
Nyheter

Pressinbjudan: Räcker pengarna för behoven?

By 16 april, 2021 No Comments

Hur mycket pengar kommer staten att satsa på infrastruktur under åren 2022–2033? Räcker det för att möta de behov som finns?

Med anledning av att regeringen presenterar infrastrukturpropositionen bjuder samarbetet Botniska Korridoren in till en pressträff via Zoom.

TID: 11.30 fredag den 16 april
PLATS: Zoom, https://norrtag.zoom.us/j/95501975555 (kontakta oss för alternativ anslutning).

PÅ PRESSTRÄFFEN MEDVERKAR:

Elvy Söderström, ordförande samarbetet Botniska korridoren
Nils-Olov Lindfors (C), Regionråd Norrbotten
Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande i Västernorrland
Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande i Gävleborg
Birgitta Sacredéus (KD), Regionråd Dalarna
Richard Carstedt (S), Regionråd Västerbotten

Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanegruppen
Ingela Bendrot, VD Nya Ostkustbanan AB

Joakim Berg, projektledare för samarbetet Botniska korridoren, modererar pressträffen.

Enskilda intervjuer

Efter en inledande presentation ges möjlighet till enskilda intervjuer i så kallade Break out rooms.
Vänligen meddela vilken eller vilka personer ni vill intervjua senast kl. 10.00 på fredagen, till info@bothniancorridor.com

Kontaktperson: Joakim Berg, 070-239 54 60

Bakgrund

Megainvesteringar i norra och mellersta Sverige behöver bättre infrastruktur. På fredag ger regeringen besked om möjligheterna att möta denna utveckling och de krav på utvecklad transportinfrastruktur som det ställer.

Vart fjärde år presenterar regeringen sin infrastrukturproposition. Den viktigaste frågan i propositionen handlar om hur mycket pengar staten ska satsa på infrastruktur under den kommande planperioden. Den förra planen innehöll 622,5 miljarder kronor, och enligt förhandsinformation kommer ytterligare 100 miljarder att tillföras den 12-åriga planen.

Den nuvarande statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 uppgår till 622,5 miljarder kronor, varav 333,5 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet, det vill säga till nya järnvägar och vägar. 125 miljarder kronor ska användas till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar och 164 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar.

Infrastrukturpropositionen anger inriktningen på politiken under de kommande 12 åren. Exakt hur pengarna ska fördelas kommer att hanteras efter att riksdagen har fattat beslut om de ekonomiska ramarna, vilket väntas den 22 juni. Därefter kommer regeringen ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag på hur pengarna ska användas. Det kallas ”åtgärdsplanering” på ”trafikverkiska”.

Trafikverkets förslag väntas komma under hösten och efter remittering till alla berörda, kommer regeringen att fatta ett beslut om den kommande nationella transportplanen. Planen omfattar åren 2022–2033. Beslutet väntas komma först i maj–juni 2022.

Om samarbetet Botniska Korridoren

Botniska korridoren arbetar för att på lång sikt för att stärka transportinfrastrukturen och förbättra förbindelserna mellan Sverige och övriga Europa. Den Botniska korridoren utgör förlängningen av EU:s stomnätskorridorer norrut och knyter ihop Norge, Sverige och Finland, tillsammans med de anslutande stråken. Samarbetet fokuserar på järnvägskorridorerna, men inkluderar även viktiga anslutningar till de andra trafikslagen.

Bakom samarbetet Botniska korridoren står regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Gävleborg, Dalarna och Örebro län. Läs mer på https://bothniancorridor.com.

Bild på deltagarna på pressträffen finns på bothniancorridor.com/om-oss

Leave a Reply