Skip to main content
EUNationell planNyheter

Vad är grön industri utan grön infrastruktur? – Missa inte kommande webbinarium 23 november!

By 8 november, 2021 november 25th, 2021 One Comment

Ta del av webbinariet i efterhand via hemsidan 

Den 22 november presenterar Trafikverket sitt uppdrag att ”analysera behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen med anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län”. Dagen efter anordnar samarbetet Botniska korridoren – som är ett samarbete mellan de sju nordligaste regionerna – ett webbinarium. Där kommer vi dels kommentera Trafikverkets förslag, men framförallt peka på att det nu är hög tid att bygga klart den Botniska Korridoren.

Samarbetet Botniska Korridoren har tagit fram en studie som ser på hur handelsströmmarna har ändrats och förskjutits på ett sätt som gynnar Östersjöområdet. Det skapar sammantaget helt nya möjligheter – men kräver att vi också bygger ett infrastruktursystem som klarar av de nya omvärldsförhållandena. Redan idag, innan de nya godsflöden som kommer i spåren av nyindustrialiseringen, går årligen motsvarande 400 000 containrar gods på väg mellan norra Sverige och Skåne för att gå över kaj i södra Sverige.

För att minska dessa lastbilsflöden krävs sammanhängande järnvägsstråk genom Sverige. När Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan är utbyggda och kapacitetshöjande åtgärder på Godsstråket genom Bergslagen är genomförda kommer godset att i större utsträckning gå via järnväg och sjöfart och därmed förbättras kapaciteten på vägarna i Mälardalen och söderut. Trafikverkets prognoser – innan det var känt med de investeringar som sker i dagsläget – pekade på en ökning av godstrafik med 50 procent.

I den nya studien redovisas tre transportupplägg som går både inom Sverige och vidare utanför landets gränser. Fallstudierna visar att de gröna godstransporter kommer att bli betydligt mer konkurrenskraftiga än idag,  under förutsättning att järnvägen byggs ut. De tre transportupplägg som redovisas är:

  • Eskilstuna–Luleå
  • Skellefteå–Wuppertal
  • Älvsbyn–Falköping.

Till skillnad från Trafikverket har de konsulter som jobbat fram rapporten tagit in handelsströmmarna in och ut ur Sverige, vilket är helt nödvändigt för att kunna dimensionera framtida infrastruktursystem på ett bra sätt.

Webbinariet kommer att sändas live via hemsidan

Webbinarium 23 november 14.00–15-00


Henric Fuchs
, Region Västernorrland, presenterar en ny rapport som visar att kostnaderna för långväga godstransporter minskar när Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan har byggts ut.

Hur ser de långsiktiga behoven av infrastruktur ut? Klarar Sverige av att uppfylla löftet till EU om att den Botniska Korridoren ska vara klar 2030? Hur ska staten matcha näringslivets rekordsatsningar på grön industri?

Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare
Antti Vainio, vice vd Mellansvenska Handelskammare
Carl Bergkvist, näringspolitisk chef Stockholms Handelskammare

  

Vad är grön industri utan grön infrastruktur? Hur kan utbyggnaden av grön infrastruktur påskyndas? 

Kommentarer från Trafikutskottet:
Jens Holm (V)
, Trafikutskottets ordförande
Anders Åkesson (C) , vice ordförande
Magnus Jacobsson (KD), andre vice ordförande
Teres Lindberg (S), tredje vice ordförande

    

Webbinariet modereras av Joakim Berg projektledare på samarbetet Botniska korridoren

One Comment

Leave a Reply