Category

Nationell plan

Regional dialog med Trafikverket: ”Det är nästan svårt att greppa hur stort det är. Men redan nu finns planer på att investera 1 000 miljarder norr om Gävle”

By Nationell plan, Nyheter No Comments

Under maj och juni har Trafikverket som del av förberedelser inför uppdrag från regeringen om att ta fram förslag för nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 arrangerat sex regionala dialoger och en nationell dialog med kommuner, regioner, näringsliv och branschorganisationer.

Den 4 och 9 juni presenterade Elvy Söderström (S) ordförande för samarbetet Botniska korridoren tillsammans med projektledare Joakim Berg  de gemensamma storregionala prioriteringarna för Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna och Örebro län inom ramen för samarbetet.

I presentationen pekades på såväl det som Ursula von der Leyen, ordförande för Europeiska kommissionen, den 16 mars kommenterade vid ett tal den 16 mars ”Speaking about the future of industry: just look north, for example to Sweden.” som finansminister Magdalena Andersson (S) i en intervju med i Dagens Industri den 20 maj om framtidens arbetsliv och satte ord på det som sker och är den stora utmaningen kopplad till infrastrukturplaneringen ”Det är nästan svårt att greppa hur stort det är. Men redan nu finns planer på att investera 1 000 miljarder norr om Gävle”.

Botniska korridorens presentation som pdf

Botniska korridorens prioriteringar

Både dessa två starka uttalanden går i linje med budskapet från Botniska korridoren där prioriteringarna är att det behövs en ny målbild för Sveriges järnväg. En järnväg för 250 km/h och med stärkta anslutande och gränsöverskridande tvärstråk för gods och persontrafik. I enlighet med Januariavtalet skall en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norr ske. De viktigaste åtgärderna är just nu: 

  • att EUs stomnätskorridor, delen Botniska korridoren, med Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen, färdigställs,
  • att viktiga åtgärder och brister i de anslutande stråken till Botniska korridoren får plats i kommande planperiod; hastighetshöjande och kapacitetsförstärkande åtgärder på Malmbanan, längs Mittstråket för att nå 4 timmar Östersund-Stockholm, och på Bergslags- och Dalabanan samt elektrifiering Hällnäs-Lycksele,

Därutöver behöver övriga delar av vår infrastruktur utvecklas. Därför föreslår vi:

  • att det sker en fortsatt satsning i nationell plan på mötesseparering
    längs det funktionellt prioriterade vägnätet och att förbifart Brunflo och Örnsköldsvik genomförs.
  • att staten tar ett större ansvar för att säkerställa drift, utveckling och finansiering av våra hamnar och terminaler i hela Sverige.
  • att länsplanerna roll som verktyg i den regionala utvecklingen stärks, genom utökad ram och ny beräkningsgrund.

Regeringen prioriterar Botniska korridorens viktigaste åtgärder

By 250 km/h, EU, Nationell plan, Nyheter No Comments

Idag har regeringen beslutat att lämna in en ansökan om EU:s stöd till tre järnvägsprojekt i Sverige, tillika de tre viktigaste flaskhalsarna i Botniska korridoren, Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen.

– Näringslivet investerar nu 1 000 miljarder. Det ställer krav på att snabbt bygga ut järnvägen i norra och mellersta Sverige. Med dessa tre järnvägsprojekt på plats i sin helhet kan vi få en järnväg för 250 km/h som dessutom klarar långa och tunga godståg. Det är glädjande att regeringen nu använder möjligheten till medfinansiering från EU, eftersom detta är av vikt för hela EU, säger Elvy Söderström, ordförande Botniska korridoren.

Regeringen tillstyrker följande fem objekt, varav fyra inom Botniska korridoren:
–        Järnvägsprojekt genom Berslagen, Hallsberg – Degerön, delen Hallsberg – Stenkumla.
–        Järnvägsprojekt Sundsvall-Dingersjö del av Ostkustbanan och Bottniska korridoren.
–        Järnvägsprojekt Norrbotniabanan – delen Ytterbyn-Bureå.
–        Farleds- och hamnprojekt Skandiaporten (Skandia Gateway) – Göteborg.
–        Farleds- och hamnprojekt Malmporten (The Iron Ore Port II) – Luleå.

–        Med smart infrastruktur bygger vi Sverige starkt. Jag är glad det finns flera bra projektförslag som regeringen nu kan tillstyrka. Sverige har projektdeltagare i fler än 10 % av EU:s samtliga CEF-projekt – det är en imponerande siffra för ett av Europas minsta länder, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth som kommentar till beslutet.

Botniska korridoren prioriterat stråk
Alla tre projekt ligger längs den prioriterade stomnätskorridoren, som inom kort kommer att förlängas till Finland och Narvik längs med kustjärnvägen och Malmbanan. Utpekandet som korridor är en viktig bekräftelse av de sju nordligaste regionernas betydelse för EU:s ekonomi, särskilt nu när över 1 000 miljarder

–        Det här betyder väldigt mycket för Sverige. Vi har i norra Europa flera världsledande företag och verksamheter som är beroende av kompetensförsörjning och möjligheter till hållbara transporter. Med de åtgärder som ansökningarna handlar om är vi på god väg att skapa de förutsättningar vi behöver för att fortsätta att växa i de sju nordligaste regionerna. Dagens besked från infrastrukturminister Tomas Eneroth visar att Regeringen och vi talar samma språk. Det visar också att Regeringen satsar på hela Sverige, avslutar Elvy Söderström, ordförande Botniska korridoren.

Se mer information om regeringens beslut på regeringen.se: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/regeringen-vill-att-infrastrukturprojekt-far-miljonstod-fran-eu/

Handelskammaren Mittsverige:
Bygg klart Botniska korridoren!

By 250 km/h, Nationell plan, Nyheter No Comments

– Botniska korridoren med Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan är påbörjad och behöver byggas klart. Det är ett av våra högst prioriterade projekt för nyinvesteringar som vi anser viktiga för att långsiktigt utveckla infrastrukturen i vår region, säger Oliver Dogo, vd för Handelskammaren Mittsverige. Det är budskapet i handelskammarens remissyttrande till Trafikverkets inriktningsunderlag för perioden 2022–2033 och 2022–2037.  

Trafikverkets förslag till inriktning bygger på fyrstegsprincipen – en princip om att undvika nyinvesteringar genom att i första hand minska efterfrågan, i andra hand optimera dagens system och i tredje hand bygga om. Först i fjärde hand blir det fråga om att bygga nytt. Fyrstegsprincipen leder det till det som Trafikverket föreslår i inriktningsunderlaget; att halvbyggda projekt såsom Nya Ostkustbanan, inte byggs färdigt.

Oliver Dogo, vd Handelskammaren Mittsverige

– Valet att bygga nytt är i själva verket redan gjort och måste fullföljas. De fulla effekterna av gjorda investeringar i Ostkustbanan, Ådalsbanan, Botniabanan och Norrbotniabanan kan inte tillgodogöras förrän den sista etappen är klar. Först då kan långa, tunga och snabba tåg sättas in och transportkostnader kapas, säger Oliver Dogo. 

Ett stråk- och nodtänkande ska genomsyra alla infrastrukturinvesteringar, skriver handelskammaren i sitt yttrande.

Trafikverket bygger sitt förslag för infrastrukturplanering på en negativ prognos för befolkningsutveckling. En sådan prognos bör ses som ett incitament för att öka konkurrenskraften och genomföra satsningar i infrastrukturen. Samtidigt investerar näringslivet 1000 miljarder i norra Sverige – regeringen borde uppdra Trafikverket att kopiera upplägget att koppla bostadsinvesteringar till infrastrukturutbyggnad, så som det skedde i Sverigeförhandlingen, till att även omfatta industriinvesteringar i kommande nationella plan, menar Handelskammaren Mittsverige.

Här kan du läsa Handelskammaren Mittsveriges remissyttande (öppnas i ny flik).

Dagens industri: Nödrop för nya tågspår

By Nationell plan, Norra Sverige, Nyheter No Comments

Länsstyrelsen i Västerbotten varnar för stora förseningar i bygget av Norrbotniabanan, skriver Dagens Industri (2 februari 2021). ”Med de resurser vi har nu så kan vi inte klara den tidsplan som har satts upp”, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten och tidigare S-minister till tidningen.

Helene Hellmark Knutsson

Hellemark Knutsson syftar på länsstyrelsens ansvar för olika miljöprövningar, som måste göras när det ska byggas ny järnväg. De resurser som krävs för att klara uppdraget räcker dock inte till i Västerbotten.

Norrbotniabanan är tänkt att gå de 27 milen mellan Umeå och Luleå, men efter flera års planering är arbetet bara igång med en sträcka på 12 kilometer, närmast Umeå.

– Det är bråttom nu. Näringslivet investerar 1 000 miljarder i omställning till ett hållbart samhälle. Vi har en bra chans att nu snabbt bygga ut järnvägen, med medfinansiering från EU. Då kan inte tillståndsprocessen bli en broms, på grund av för få resurser. Regeringen bör skyndsamt genomföra Trafikverkets förslag att inkludera ersättning till länsstyrelsen för deras del i nästa nationella plan. Detta är inte bara en viktig fråga för Norrbotniabanan, utan för alla större järnvägsprojekt. Så detta berör även dubbelspårsutbyggnaden på Nya Ostkustbanan, säger Joakim Berg, projektledare för Botniska korridoren.

Klicka här för att läsa förslaget som just nu är på remiss (öppnas i ny flik).

 

 

Digitalt remissmöte:
”Regeringen måste möta framtidsoptimismen i näringslivet med investeringar i ny infrastruktur”

By Nationell plan, Nyheter No Comments

Idag medverkar samarbetet Botniska Korridoren på ett digitalt remissmöte. Det är infrastrukturminister Tomas Eneroth som har bjudit in regionerna från hela Sverige till diskussioner inför en ny nationell plan för infrastrukturen. I morgon genomförs ett liknande möte, då med branscher, näringsliv och fackförbund.

Följ remissmötet här (extern länk).

Bilder till presentationen finns här (PPT – laddas ned)

Presentationen som PDF (öppnas i ny flik)

Se hela berättelsen om superhjälten Brokk och the Arctic sushi master här

– Sverige behöver stora investeringar i infrastruktur i hela landet, för att klara klimatmålen, stärka konkurrenskraften och skapa jobb. Vi analyserar just nu Trafikverkets inriktningsunderlag men det här är en process som jag är övertygad om sker bäst i bred dialog, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Botniska korridoren representeras av Elvy Söderström (S) ordförande i samarbetet Botniska Korridoren, Glenn Nordlund (S) Regionstyrelsens ordförande i Region Västernorrland samt Åsa Wikström (M) regionråd i Västerbotten.

– Vi menar att regeringen nu måste möta den framtidsoptimism som vi nu ser i näringslivet med investeringar i ny infrastruktur. Redan nu investerar industrin 1 000 miljarder kronor i nya anläggningar och ny teknik bara i de sju nordligaste regionerna, då är det inte rimligt att staten säger nej till nyinvesteringar. Det handlar om hur vi vill att Sverige ska utvecklas, och för vår del är det självklart att staten och näringslivet nu måste kroka arm och genomföra nödvändiga investeringar för jobb, tillväxt, exportintäkter och ökad hållbarhet, säger Elvy Söderström.

Bakgrund

De digitala remissmötena utgår från det inriktningsunderlag Trafikverket tagit fram som grund för arbetet med en ny nationell infrastrukturplan. Inriktningsunderlaget är nu ute på remiss med sista svarsdag den 29 januari 2021.

Inriktningsunderlaget kommer att ligga till grund för den infrastrukturproposition som regeringen avser lägga fram till riksdagen under våren 2021. Efter att riksdagen har beslutat om propositionen kommer regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny nationell plan för perioden 2022–2033, alternativt 2022–2037.